DATUM

ONDERWERP

 

1983-03-21

Vraag tot verderzetting van de vakantiespeelpleinwerking

1983-04-26

Vraag aan het CBS tijdens de raadszitting van 26 april 1983 betreffende het bibliotheekwezen

1983-05-19

Voorstellen sociale- en welzijnszorg n.a.v. de bespreking van de beleidsvisie en begroting

1983-05-19

Voorstellen organisatie van het bestuur n.a.v. de bespreking van de beleidsvisie en begroting

1983-05-19

Voorstellen onderwijs n.a.v. de bespreking van de beleidsvisie en begroting

1983-05-19

Voorstellen bejaarden n.a.v. de bespreking van de beleidsvisie en begroting

1983-06-14

Voorstel gedeeltelijke afschaffing buurtweg 87 “Wittelos”

1983-06-14

Aanvulling bij punt 58 – vraag van raadslid Dierick betreffende het bejaardenbeleid

1983-06-14

Aanvullende opmerkingen bij de tussenkomst van de fraktievoorzitter

1983-09-06

Voorstel autobustraject op de Grote Ring (Ringbus)

1983-09-06

Vraag socio-cultureel centrum Schoolstraat en speelplein in de Brouwerijstraat (Nieuwerkerken)

1983-10-25

Is het stadsbestuur bereid initiatieven te nemen om de verschillende kerkfabrieken van Aalst er toe aan te zetten de verplichte tussenkomsten van overheidswege te beperken en in toom te houden ?

1983-10-25

Vraag naar verduidelijking van de houding van het stadsbestuur betreffende de kleinschalige gemeenschapscentra in de wijken en deelgemeenten

1983-10-25

Verkeersveiligheid op de Grote Ring : Boudewijnlaan en omgeving H. Hartkerk

1983-10-25

Voorstellen tot aanvulling van de modelstatuten van de adviesraden goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 juni 1983

1983-10-25

Voorstel tot verbroedering tussen Aalst en andere steden

1983-11-29

Bemerkingen aangaande de inspraak en adviesraden

1984-02-28

Vragen tot wijziging van het opzet van de werklozenwerking

1984-03-27

SP standpunt : voorstel tot gedeeltelijk afschaffen van buurtweg 87 Wittelos

1984-05-07

Kerkfabriek O.L.V. Hemelvaart Nieuwerkerken : vaststellen van de voorwaarden tot verhuring van een perceel grond met recht van opstal

1984-08-28

Vraag aan de heer burgemeester om de raadsleden meer concrete uitleg en bewijsvoering te verschaffen over recent gepubliceerde mededelingen betreffende het stedelijk jeugdbeleid

1984-08-28

Vaststellen van de voorwaarden voor verhuring aan het jeugdcentrum Klakson van een lokaal deel uitmakend van het sanitair gebouw nabij de sporthal “Te Rozen” – Rozendreef Aalst

1984-08-28

Statuut van de stedelijke adviesraden : voorstel tot inlassing van wat we als een elementair werkingsprincipe beschouwen

1984-08-28

Voorstel tot invoering van correcte selectieproeven voor de personeelsleden tewerkgesteld in BTK en DAC-projecten en de personeelsleden tewerkgesteld in het tijdelijk kader of als TWW

1984-08-28

Aandacht voor de Zaďre-actie als onderdeel van het politiek luik van de 11.11.11.-actie 1984

1984-08-28

Voorstellen tot verbetering van de werklozencontrole in Aalst-Centrum

1984-10-16

Begrotingswijzigingen ’84 en begrotingen ’85 : kerkfabrieken

1984-10-16

Welke concrete voorwaarden wenst het stadsbestuur in de toekomst te stellen aan de “vzw Aalsterse jeugdorganisaties” om de reeds 7 jaar bestaande goede samenwerking tussen A.J.O. en het stadsbestuur verder te zetten ?

1984-11-29

Vragen bij de vervanging van een lid van de stedelijke jeugdraad

1984-12-18

Stelling i.v.m. de dagelijkse stempelcontrole

1984-12-18

Toestand stadsschouwburg Aalst

1985-02-26

Voorstel om een voorraad tenten aan te kopen ten behoeve van de jeugdorganisaties

1985-02-26

Voorstel om de kadervorming van de stedelijke jeugddienst opnieuw op een aanvaardbare wijze te organiseren en ze te onttrekken aan een al te politiek gekleurde begeleiding

1985-02-26

Voorstel tot inlassing in het statuut van de stedelijke adviesraden van wat we als elementair werkingsprincipe beschouwen

1985-02-26

Stadsgebouw Sint Martensplein 4 te Aalst : uitvoeren van restauratiewerken – goedstemmen ontwerp, wijze van gunnen en vraag om toelage

1985-05-28

Vraag aan het CBS tot verduidelijking van hun standpunt m.b.t. het uitblijven van de bespreking en eventuele goedkeuring van het door het Coördinatiecomité voor Welzijnsbeleid voorgelegd statuut en huishoudelijk reglement

1985-05-28

Werklozenwerking

1985-05-28

Vraag aan het CBS tot verduidelijking van hun beslissing tot het vellen van de bomengroep op het speelplein Kerrebroek te Aalst. Wat met de veiligheid van de spelende kinderen aan de aanpalende spoorwegberm ?

1985-10-29

Stadsbegroting 1986

1985-12-17

Begrotingswijzigingen ’85 en begrotingen ’86 : kerkfabrieken Aalst

1985-12-17

Moeten er nog beurzen zijn ?

1986-01-28

Bedenkingen bij de oprichting van de nieuwe kerkfabriek Sint Paulus

1986-02-25

Bedenkingen bij de keuze van beheersvorm van het cultureel centrum

1986-04-26

Evaluatie gezins- en welzijnsbeurs

1986-04-29

Vraag naar exactere begrotingen kerkfabrieken

1986-04-29

Vraag naar de garantie die het stadsbestuur biedt aan een vereniging die een stadslokaal huurt

1986-06-12

Goossens, De Bruyn, de CVP en de anderen

1986-09-02

Is het CBS bereid in de toekomst de plaatselijke concerten door harmonieën en fanfares in betere omstandigheden te organiseren

1986-09-02

Is het CBS bereid de burgers die reeds een Europese identiteitskaart aankochten en in de onmogelijkheid verkeerden te handtekenen opnieuw op te roepen en gratis een nieuwe identiteitskaart ter beschikking te stellen, nu met de vermelding vrijgesteld i.p.v. onbekwaam ?

1986-09-02

Wat zijn de resultaten van eventuele onderzoeken i.v.m. lezersbrieven in de plaatselijke en nationale pers waarin enkele stadsgenoten hun ongenoegen uitten m.b.t. de houding van de Aalsterse politie ? Graag de feiten. Wat is de houding van het CBS terzake ?

1986-09-30

Vraag naar een globaal functioneel plan voor de socio-culturele infrastructuur in Groot-Aalst

1986-11-25

Vraag tot aanpak van het globale infrastructuur probleem van de peuter- en kleuterschool Het Klaproosje aan de Oude Gentbaan te Aalst

1987-01-27

Vraag of de brandweer over alle noodzakelijke apparatuur beschikt en of de opleiding tot brandweerman voldoende is

1987-01-27

Opmerkingen bij de openbare verkoop van een huis door de kerkfabriek H. Hart

1987-01-27

Voorstellen om de stempelcontrole op een meer verantwoorde wijze te organiseren

1987-01-27

Toekomstige werking Aalsters Coöridnatiecomité voor Welzijnsbeleid

1987-04-14

Bedenkingen en voorstellen m.b.t. de stadstoelagen toegekend aan de kerkfabrieken

1987-05-19

Voorstel tot afschaffing van de kosten aangerekend door de stad voor het vervoer en bewaren van goederen die op de openbare weg geplaatst werden ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting van burgers uit hun woning

1987-06-30

Vraag naar een actievere stadspolitiek inzake het openbaar vervoer te Aalst

1987-06-30

Voorstellen tot bijsturing van het stedelijk speelpleinbeleid

1987-06-30

Bedenkingen bij de ontbinding van de huurovereenkomst met een jeugdhuis

1987-10-27

Vraag om het plan tot herinrichting van het verkeer van de Arbeidstraat opnieuw te onderzoeken

1988-03-01

Financiële tussenkomst van de ouders voor de voor- en naschoolse opvang van kleuters in de stedelijke onderwijsinrichtingen, gebruik makend van het systeem van kinderdagverblijven

1988-03-01

Jeugdbeleid

1988-03-01

Vraag verkeer : voorstel tot beter onderhoud, en meer verantwoorde inplanting en harmonisering van de verkeerssignalisatie

1988-03-01

Met welke reden wordt de sinds meer dan 1 maand geplaatste en afgewerkte nieuwe prefab (kleuterklaslokaal) ter vervanging van het in zeer slechte staat verkerende klaslokaal op de Oude Gentbaan, tot op heden ongebruikt gelaten ?

1988-03-01

Wie draagt verantwoordelijkheid bij de onverantwoorde wijze van reinigen van de beek nr. 1 nabij de Denderstraat te Gijzegem ?

1988-05-03

Interpellatie : kerkfabrieken – dienstjaarrekening 1987

1988-05-03

Interpellatie : wat met de oude stadsschouwburg op het Vredeplein

1988-05-03

Interpellatie : personeelsafvloeiing bij Safir Aalst

1988-07-05

Vraag om de door de gemeenteraad vastgestelde voorwaarden voor het verhuren van sociale woningen correct toe te passen

1988-07-05

Opmerkingen bij het plan tot oprichting van een kerkgebouw Sint-Paulus

1988-12-13

Tussenkomst kerkfabrieken