Toespraak nav kandidatuurstelling voorzitter sp.a Groot Aalst. 

Algemene vergadering 25 april 2013.

  

Kameraden, 

We schreven het jullie reeds in onze brief. Doen alsof er door de nieuwe coalitievorming in onze partij niets zou gebeurd zijn, zou hypocriet zijn. Aalst was trouwens gisteren onverwachts en buiten onze wil opnieuw volop in de media.

De voorbije maanden, maakten we allen een moeilijke periode mee. Het doet nog steeds pijn. En toch, in het belang van onze partij en stad moeten we deze periode zo vlug mogelijk achter ons kunnen laten. Wij zijn en blijven immers allemaal in de eerste plaats socialisten die ondanks de tegenstellingen moeten samenwerken. We moeten dringend de rangen sluiten en de toekomst voorbereiden.

Wij, Sam en ik, kozen ervoor om samen verantwoordelijkheid op te nemen. Wij willen immers onze leden en kiezers ten dienste zijn en de partijafdeling opnieuw laten bloeien en groeien. We geven zo gevolg aan de verwachting van vele jonge en oude bezorgde socialisten.

Een paar weken geleden, op een avond waarop het effect van het zomeruur nog goed voelbaar was, kreeg ik het besef dat het dan toch nog lente wordt, na de veel te lange winter. 1 mei kwam in zicht.  En iemand had op facebook 1 x te veel geschreven dat ik mijn kiezers in de steek liet.

Dat was het moment waarop ik opnieuw kracht voelde, goesting kreeg om een belangrijke rol te blijven spelen, om de dingen verder aan te pakken, om beslissingen te nemen.  

 

Die bewuste avond heb ik er voor gekozen jullie voorzitter te willen worden. Die avond heb ik beslist om samen met jullie, schouder aan schouder, vanuit een gedreven voorzitterschap, actief verder te werken aan ons socialistisch ideaal,   

een nog lange weg en in Aalst momenteel ook een meer dan moeilijke weg. Maar we kunnen niet anders, we moeten er samen verder werk van maken.  

Zo blijft ook mijn belofte overeind. De belofte dat ik mijn socialistisch engagement een nieuwe wending zou geven. Op geen enkel moment heb ik het vertrouwen van mijn kiezers willen beschamen, integendeel. Mijn beslissing was er ook één van respect voor hen. Alleen moest ik een nieuwe manier vinden om de beiden verder ten dienste te kunnen blijven. En ik denk, kameraden, dat ik die manier gevonden heb. Met jullie vertrouwen wil ik straks als jullie voorzitter, vanuit een andere positie dus, samen met het vernieuwd bestuur de Aalsterse sp.a versterken en als partij ook beter profileren. Nav deze verkiezingen leerde ik heel wat nieuwe maar vooral ook jonge mensen beter kennen. Hen wil ik in een aangepaste structuur en werking kansen geven. Ik wil mijn ervaring ten dienste stellen. Ik wil hun mentor en vertrouweling zijn in de politieke wereld, die ook hard kan zijn.

En zo kijk ik naar de toekomst met de gedachte dat het minder fraaie verhaal dat we samen beleefden de Aalsterse sp.a hopelijk heeft wakker geschud. Dit nieuwe ‘ontwaken’ wil ik graag mee sturen en vorm geven.

Kameraden, wij stellen ons sterk gemotiveerd kandidaat: ikzelf voor de functie van voorzitter en Sam voor de functie van politiek secretaris. Wij willen als goed samenwerkend team de partij verenigen op basis van de nieuwe beginselverklaring rond de drie vooropgestelde waarden: Vrijheid, Gelijkheid en Verbondenheid. Wij willen met u allemaal het debat organiseren – met open vizier – over alle plaatselijke, nationale, en zelfs internationale politieke thema’s op alle niveau’s in de partij. Discussiëren en argumenteren, van mening verschillen, maar vooral ook luisteren naar elkaar, en dan goede keuzes maken.

Naast de werking van onze schepenen en raadsleden in het college, de gemeente-, de provincie- en de ocmw raad willen wij – zoals de jongsocialisten het schrijven - de partij ook een eigen progressief-links gezicht geven op basis van die nieuwe nationale beginselverklaring. Het is zoals ook Bruno Tobback het zegt: ‘De partij moet meer zijn dan de optelsom van wat socialistische ministers of burgemeesters realiseren’.

Met onze werking (en dit is geen kritiek maar een vaststelling) volledig gebaseerd op wat we realiseren in de stad of het ocmw halen we het al lang niet meer. Keer op keer, de zoveelste keer op rij verliezen we verkiezingen terwijl onze belangrijkste mandatarissen zeer goede individuele scores blijven neerzetten. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezing opnieuw een verlies van kwasi 3% waardoor we opnieuw 1.639 stemmen en één zetel verloren. Deze tendens waar ik mea culpa ook deel aan heb moet stoppen en gekeerd worden. Een grondige toekomstgerichte evaluatie en een bezinning over onze algemene werking is hoogstnodig. Gelet op onze moeilijke positie in het stadsbestuur moeten we ook telkens we negatief in de media komen, deze voor sp.a delicate thema’s intern bespreekbaar maken. Eventuele fouten uit het verleden die ons zullen blijven achtervolgen zoals bv het ongelukkige hoofddoekenverhaal rond Fatmagul moeten we durven erkennen.

 

In ieder geval willen wij de partij activeren rond datgene waar onze partijnaam sp.a voor staat:

SOCIALISTISCHE PARTIJ ANDERS
maar ook: SOCIAAL, PROGRESSIEF, ALTERNATIEF

Het ‘sociaal progressief alternatief’ wordt nu in Aalst te veel verdrongen door dat Vlaams symboolgeweld. Oprukkend Rechts zet de toon. Groen won 2% maar ook Klein Links laat steeds meer van zich horen. Uitdagingen genoeg.

Het Laatste Nieuws titelde nog deze week “de verzoener of de dissident”. Kameraden dergelijke sensatiekrantenkoppen misleiden en polariseren onnodig.

Ik ben er immers van overtuigd dat beide voorzitterskandidaten het beste voorhebben met de partij. We zijn het natuurlijk allang niet meer gewoon, maar wat is er mis met meerdere kandidaten? Vandaag willen beide kandidaat-voorzitters dringend werk maken van een éénsgezinde partij. Verschil is dat ik vind dat met mij en Sam’s kandidatuur ook het evenwicht over alle  partijmandaten opnieuw beter in evenwicht komt, waardoor de kansen op slagen vergroten. In zovele gesprekken, ook met Ann Van De Steen, toen we in het belang van de partij een evenwichtig akkoord afspraken, heb ik steeds gezegd dat ik met een positieve boodschap voor het voorzitterschap ga om snel en krachtig opnieuw tot een werkbare en zichtbare partij te komen. Als voorzitter zal ik de evenwichten bewaken en wil ik er vooral zijn voor alle leden. Naast mijn eigen visie verdedigen, de consensus nastreven in de partij doe ik reeds mijn hele leven. Ik ben vandaag in deze niet veranderd. Herinner u de algemene vergadering over het bestuursakkoord: ik gaf mijn gemotiveerde mening maar vroeg jullie in eer en geweten een ‘vrije’ keuze te maken, een keuze die ik als democraat in de huidige uitvoering van mijn gemeenteraadsmandaat ook respecteer.

Een voorzitter, kameraden, legt zijn wil niet op. Hij luistert, faciliteert zodat mensen kunnen spreken, hij stelt gerust zodat mensen ook durven spreken.
Dat is wat er moet gebeuren: we moeten elkaar horen en weer leren verstaan.
Die wijsheid komt niet uit zware marketingstrategieën of dikke geleerde boeken, dat is gewoon gezond verstand. Waar de kloof te groot geworden is, moet een bemiddelaar met ervaring vanuit een sterke positie die weer dichten. En eens de gezamenlijke kracht hervonden, kan de groep weer versterken, kan het draagvlak vergroten.

Samenwerken, een andere keuze is er niet.
Het heeft geen zin om een voor iedereen pijnlijke tweedeling in stand te houden die sp.a Aalst alleen maar verder kan doen afkalven. De tegenstrevers lachen ondertussen in hun vuistje.


Zo’n houding zou ook onze voorgangers, de sterkhouders van onze partij die haar in het verleden vorm en inhoud hebben gegeven, onwaardig zijn.

Ik kom nu dicht bij de moeilijkste vraag waar ik een antwoord wil op formuleren. Ik zal ze  duidelijk formuleren: “Kan PDS wel de voorzitter zijn van een partij die deelneemt aan een stadsbestuur waar hijzelf geen voorstaander van was ?”

Het antwoord, kameraden is overtuigend: ja!
Ik respecteer de democratische beslissing van onze vorige algemene vergaderingen en geef onze schepenen het vertrouwen om hun ambities binnen deze bestuursmeerderheid en binnen hun eigen kavels vorm te geven. Op de meest socialistische manier. Ik zal hen daar in steunen en waar dat kan en nodig is ook versterken. De rode fractie moet vooral de sociale kavels bewaken zowel binnen de stad als het ocmw. Uiteraard moeten we, gelet op de moeilijke situatie, ook in het college, de fractie en het partijbestuur de socialistische principes en waarden bewaken. Dat is vanzelfsprekend en hebben we tot nu toe ook reeds toegepast in college, ocmw en gemeenteraad.

Kameraden, mijzelf  voorstellen en verder toelichting geven bij mijn visie op het socialisme hoef ik neem ik aan vanavond niet opnieuw te doen. Ik deed het bij de verkiezingen in mijn uitgegeven ‘boekje’ en ik had het er met jullie ook uitgebreid over tijdens een vorige algemene vergadering. Mijn positionering is voldoende gekend.

 

Ik beperk mij dus verder tot een opsomming van de met Sam reeds overlegde mogelijke krachtlijnen voor de toekomstige werking. Deze kunnen vandaag enkel bedoeld zijn als aanzet tot verdere besprekingen en uitwerking binnen het nieuwe bestuur. 

 LID WORDEN IS TEGELIJK OOK EEN BEETJE VOORZITTER WORDEN                                                             

Dat zou de kracht moeten zijn van uw lidkaart kameraden. Hiermee bedoelen we dat we de leden als ons hoogste goed beschouwen en dat we hen alsdusdanig ook zo behandelen via een variante en toegankelijke basiswerking met geregeld  algemene vergaderingen en een open congres.

STATUTEN VOORTDUREND IN BEWEGING                                                                           

De statuten dienen op een aantal punten in overeenstemming gebracht met de provinciale en nationale statuten. Tegelijk kan van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om na te denken over hoe we ons in de toekomst best verder organiseren.

SAMENWERKEN MET DE PROVINCIALE EN NATIONALE PARTIJINSTANTIES                             

 De samenwerking met de provinciale en nationale partijinstanties dient hersteld te worden. Onze aanwezigheid in het provinciaal bestuur en op de partijcongressen dient geoptimaliseerd met terugkoppeling naar de afdeling.            

DE ONDERAFDELINGEN ONDERSTEUNEN                                                                                   

Het uitvoerend bestuur organiseert best een ‘ronde van de voorzitter’ om de eventuele problemen en wensen beter te leren kennen. Onderafdelingen zonder actieve mandataris krijgen ter ondersteuning een actieve of ex-mandataris toegewezen. De vergaderingen en activiteiten van Groot Aalst worden gespreid over het grondgebied georganiseerd. In iedere deelgemeente wordt minstens voorzien in één publiek contactpunt (rode café’s).

DE BANDEN MET VAKBOND EN MUTUALITEIT AANHALEN                                                   

De socialistische gemeenschappelijke actie dient structureel te gaan samenwerken zowel   inzake politiek-inhoudelijke dossiers, maar ook bij acties, bij feesten en in de communicatie met de leden.

NEVENORGANISATIES KOESTEREN                                                                                                          

De nevenorganisaties moeten beter betrokken en ondersteund worden. Op het politieke vlak wordt samengewerkt met ANIMO en CURIEUS, de activiteiten worden verdeeld en  gecoördineerd. De instandhouding van het trommelkorps is een blijvend aandachtspunt.  De seniorenwerkingen krijgen ook een meer inhoudelijke invulling.

DE TREIN VAN DE NIEUWE COOPERATIES NIET MISSEN                                                                   

Samen initiatief nemen, samen organiseren en samen aankopen, de coöperatieve gedachte herleeft. Aalst kan inspelen op de provinciaal nieuw opgestarte coöperatieve of we kunnen zelf initiatief nemen bv in samenwerking met de sociale economie.

NU REEDS DE VERKIEZINGEN VOORBEREIDEN                                                                            

De moeder aller verkiezingen die er volgend jaar reeds aankomt dient vanaf nu goed voorbereid te worden.

EEN ROOD PLEIN MET EEN BEREIKBAAR SECRETARIAAT                                                         

In het Volkshuis wordt de leegstaande bureauruimte opnieuw in gebruik genomen via het inzetten van militanten-vrijwilligers eventueel met

 

een officiële vrijwilligersvergoeding. De Houtmarkt zelf wordt een ‘rood plein’ met een maandelijkse Speakers Corn waarbij gekende Aalstenaars en socio-culturele verenigingen bij de aperitief het woord krijgen.    De uitbaters van het volkshuis worden actief betrokken.

LEDEN BETREKKEN IS LEDEN INFORMEREN                                                                                        

Sinds de stopzetting van ‘Voor Allen’ zijn we er niet meer in geslaagd om op een systematische wijze goed te communiceren met onze leden. Partijleden zonder computer worden vaak zelfs niet meer bereikt. Een nieuw ledenblad moet in één of andere vorm opnieuw de kern van de communicatie worden.

VERKLEURING IN DE WERKING                                                                                         

Het valt op dat noch in de fracties noch in de partijbesturen enige verkleuring aanwezig is. We zoeken best goeie contacten met de migrantenbewegingen die ook bij onze werking betrokken worden.

PARTIJPROFILERING                                                                                                    

Naast de werking van de fracties en schepenen profileert de partij zich als partij.

 DE NIEUWE BEGINSELVERKLARING ALS REFERENTIE                                                              

Vrijheid en Gelijkheid voor elk mens is het ultieme streefdoel van de sociaaldemocratie. Om dat ideaal concreet te maken, en dus echt aan iedere mens de mogelijkheid te geven op een vrij en goed leven, is verbondenheid een beslissende waarde: alleen door de gemeenschappelijke inspanning van alle leden van een samenleving, kan vrijheid en gelijkheid verschaft worden aan iedereen.

VOLWAARDIGE ACTIVITEITEN                                                                                                         

 Naast tal van andere activiteiten komt er opnieuw een volwaardige gezamenlijke meiavondviering en Nieuwjaarsreceptie voor de leden.

VORMING                                                                                                                                    

Naast de dagdagelijkse werking moet ook tijd vrijgemaakt worden voor vorming door ons zelf georganiseerd of via deelname aan externe mogelijkheden

NETWERKING 

Met onze diverse vertegenwoordigers in tal van stedelijke adviesorganen moet op geregelde basis overlegd worden. Maar er moet ook aandacht zijn voor een aanwezigheid/opvolging  bij de werking van tal van private socio-culturele verenigingen.

SOCIALISME MOET GEZELLIG ZIJN 

Steve Stevaert lanceerde de idee: ‘Socialisme moet gezellig zijn of zal niet zijn’ – Ook in Aalst dus met feesten, eetfestijnen, uitstappen, samenzang, optredens, …. 

Kameraden tot daar een greep uit de voorstellen.

 

Ik wil nog afronden.                                                                                                       

Volledigheidshalve  wil ik de vergadering ook nog meegeven dat ik geprobeerd heb om rond deze visie een paar mensen te verzamelen en te motiveren om mee verantwoordelijkheid op te nemen. En zo werden naast Sam hiertoe ook volgende kameraden bereid gevonden: Livia Van Eeckhaut, Joost Van De Voorde, Michel Markey, en Roel Van De Plas. 

Zonder andere kandidaten hadden we ons als ploeg kunnen aandienen. Gelet echter, met alle respect, op de andere kandidatuurstellingen kan dit nu niet zoals in het verleden. Maar dat is democratie.

 

Patrick De Smedt & Sam Van de Putte

25.04.2013