SOCIALISTISCHE BEWEGING

 

1 MEI 2011

 

1 MEI 2004

 

1 MEI IN 'T ROOD

 

75 jaar inzet: Jantje en Martha zijn " levende monumenten

 

AFSCHEID VAN CARINE EN PATRICK ALS UITBATERS VAN HET VOLKSHUIS

 

AFSCHEID SCHEPEN GRACIENNE VAN NIEUWENBORGH ALS SCHEPEN

 

BEDENKINGEN BIJ DE VERKIEZINGEN VAN 8 OKTOBER 2000 TE AALST

 

boottocht sp.a Stad – vrijdag 26.07.2013

 

cumulaanvraag

 

DE AALSTERSE SP IN BEWEGING ROND KERST- EN NIEUWJAARSPERIODE - JANUARI 2001

 

DE RODE ROOS IN DE VUIST

 

ERE-BURGEMEERSTERSCHAP VOOR EDGARD HOOGHUYS - SEPTEMBER 2005

 

Gelegenheidstoespraak Partij voor Gracienne 30.01.2008

 

HULDE AAN EDDY MONSIEUR  - 26 februari 2005

 

LAATSTE PINT GETAPT IN HET VOLKSHUIS

 

NOG GEEN OVERNEMER VOOR HET VOLKSHUIS

 

Opening jeugdlokaal - oktober 1984

 

Pinksterkamp van de Socialistische Jeugd – Lichtaart 1964

 

"WAAROM IK HET TWEE MAAL HERLEES"

 

PROGRESSIEF MEIAVONDFEEST 2003

 

SOCIALISME

 

Toespraak PDS op Algemene Vergadering van 5/11/2012 n.a.v. stemming over deelname aan coalitie 2012

 

TOESPRAAK OP DE VOORAVOND VERKIEZINGEN OKTOBER 2000

 

TOESPRAAK WIJKCLUB “H. FILIPS” – (APPEL) 1985

 

TROMMELKORPS 50 JAAR

 

TROMMELKORPS BESTAAT 50 JAAR

 

Marc Galle

 

Nieuw CODEP kantoor te Aalst  - maart 1987

 

NIEUWJAARSBRIEF 2000 PATRICK DE SMEDT, VOORZITTER SP AALST-CENTRUM

 

NIEUWJAARSSAMENZIJN SP.a AALST-CENTRUM 2002

 

NIEUWJAARSSAMENZIJN SP.a AALST-CENTRUM 2003

 

NIEUWJAARSSAMENZIJN SP.a AALST-CENTRUM 2004

 

NIEUWJAARSSAMENZIJN SP.A AALST CENTRUM 2005

 

NIEUWJAARSSAMENZIJN SP.A AALST CENTRUM 2006

 

NIEUWJAARSSAMENZIJN SP.a AALST-CENTRUM 2007

 

SKVV TROMMELKORPS 30-JARIG BESTAAN 30 NOVEMBER 1991

 

VERTREK MONIQUE DAELMAN ALS DIRECTEUR BIJ DEWACO maart 2006.

 

VOLKSHUIS TIJDELIJK DICHT VOOR NIEUWE OPSTART

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick De Smedt: waarom ik het twee maal herlees.

Ik ben zoals men zegt "een nakomertje" en verschil met mijn broer (de
oudste)28 jaar.
Mijn (overleden) moeder werd geboren in 1912, vader in 1911.
Moeder heeft nog gewerkt in verschillende weverijfabrieken in Aalst, in
werkomstandigheden zoals vertoond in de film Daens, die prachtige film over
het daensisme en wat dikwijls vergeten wordt ook over de socialistische
arbeidersstrijd in en om Aalst.
Ik had nog de gelegenheid om met haar (in moeilijke omstandigheden)in de
premièreperiode naar de Daensfilm te gaan kijken.
Alles (behalve het priesterverhaal) was voor haar zo herkenbaar - een
aangrijpend moment.
Mijn ouders hebben inderdaad, vooral ook tijdens de oorlogsjaren, de
arbeidersuitbuiting en -armoede meegemaakt.
Een verhaal uit de moedermond laat mij nog steeds niet los: zij (zoals
zovele anderen) kon (toen vader opgeëist werkte in Duitsland) iedere dag bij
de beenhouwer slechts 1 schijfje beleg kopen voor ze 's morgens vroeg naar
de fabriek ging.
Toen mijn oudere broer (ik was toen nog niet geboren) ziek was spaarde ze
haar dagelijks beleg een ganse week uit om aan de Varkensmarkt 1 perzik te
kunnen kopen voor haar zieke kind.
Haar eerste kind is vroeg gestorven oa door haar eigen ondervoeding tijdens
haar zwangerschapsperiode. Het kind werd zwak en ziek geboren.
Mijn ouders woonden een hele periode in het ondertussen afgebroken beluik
't klein Begijnhof (uitkomend in de Slotstraat)in een klein arbeidershuisje
met een aangestampte vloer zonder tegels en een gezamenlijke toilet aan het
einde van de huizenrij. Rond de tafelpoten werd zand gestrooid ter
versiering.
Later kregen zij het beter en nog een laatgekomen kind.
Dit verklaart mede mijn grote dankbaarheid om als die laatkomer de kans
gekregen te hebben om te studeren en nu dagelijks vanuit mijn politiek
mandaat te kunnen opkomen voor de zwakkeren in onze maatschappij.
Ik zal hierdoor misschien ook meer dan iemand anders een voorstel tot
weigering van ocmw steun (op basis van verslag maatschappelijk werker)
2 keer herlezen vooraleer negatief te (moeten) beslissen.

PDS
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWJAARSTOESPRAAK  2006 SP.a Aalst Centrum

 

 

 

 

Namens het bestuur : beste wensen voor 2006 : zowel privé/persoonlijk en in het gezin als politiek voor onze partij de Spa, zeker dit jaar in het verkiezingsjaar.

 

Ieder jaar is dit het moment waarop ik de gelegenheid heb om even stil te staan bij de belangrijkste politieke gebeurtenissen van het afgelopen jaar met tevens een politieke blik naar de toekomst.

Ik wil echter dit jaar ook een aantal mensen in de partij even in de bloemetjes zetten. Het wordt vanavond een klein bloemengala, maar terecht. Jullie weten het, Steve Stevaert sprak van de SPa politiek voor de mensen. Vande Lanotte spreekt nu van de SPa voor iedereen.

Maar dit alles kan maar dankzij de inzet van onze eigen mensen, onze mandatarissen en onze militanten. En dat wordt soms te vaak vergeten.

Ik kom er straks op terug.

 

Eerst de politiek.

Nationaal kunnen we natuurlijk niet naast het vertrek van onze nationale voorzitter Steve Stevaert die,  weliswaar in een andere stijl, maar zeker even waardevol werd opgevolgd door Johan Vande Lanotte.

Het generatiepakt zindert nog na in de socialistische beweging, in de partij en in de vakbond. Het strijdend beeld op televisie, in alle mogelijke programma’s herhaald, van ons vroeger gemeenteraadslid Jacky Philips tijdens de nationale betoging, blijft ook plakken op ons netvlies.

En toch dient in alle objectiviteit gesteld dat rekening houdend met alle omgevingsfactoren, ook in de ons omringende landen, het Generatiepact een vooral socialistisch pact is en blijft, dat vooral de door socialisten opgebouwde sociale zekerheid toekomstgericht wil veilig stellen.

Naast de maatregelen voor jobcreatie, vooral ook voor jongeren, is het welvaartsvast maken van de pensioenen en andere sociale uitkeringen,  en de nieuwe financiering van de sociale zekerheid uit belastingsinkomsten - ook op kapitaal - zeer belangrijk.

Spijtig genoeg werden deze voor de zwaksten van onze samenleving zeer belangrijke socialistische maatregelen, verdrongen door het debat over het brugpensioen. De slechte communicatie speelde hier een onvergeeflijke rol. Nochtans kan luisteren naar onze mensen zo verhelderend zijn. Dat ondervond onze al even strijdbare verdediger van de Post Freddy de Gelder toen hij ontvangen werd door onze minister voor overheidsbedrijven, toen nog Johan Vande Lanotte.

Hoe dan ook, in Aalst zijn de plooien tussen vakbond- en partijtop gladgestreken. Of de gezamenlijke kurkeninzameling van Erwin en Lucette Callebaut hier plaatselijk iets mee te maken heeft?, zoals Johan Van Biesen schreef in ‘spots’ laat ik in het midden. Erwin zal trouwens bij de komende gemeenteraadsverkiezingen als geliefd en gewaardeerd vakbondsleider in de voetsporen van Eddie Monsieur en Patrick Jacobs, onze lijst komen versterken. Waarvoor dank.

 

En zo kom ik bij de voor onze stad en onze partij belangrijke gemeenteraadsverkiezingen in oktober dit jaar.

Nationaal werd reeds het startschot gegeven met voorstellen rond 3 belangrijke thema’s : betaalbaar wonen, energiearmoede en pezstbelastingen.

Thema’s waarrond we in Aalst ook zeer aktief zijn. Energie-armoede bv of de problematiek van de zovele mensen die hun electriciteits- of gasrekening niet meer kunnen betalen werd trouwens ook door de Aalsterse werkgroep ‘stop de armoede’ terecht aangeklaagd. Een interview in De Morgen met 2 Aalsterse vrouwen in zo’n noodsituatie gaf trouwens de aanzet tot heel wat initiatieven in het parlement ter verbetering van de huidige regeling waarbij mensen nog slechts 6 ampère krijgen, stroom krijgen via een budgetmeter of zelfs afgesloten worden.

Plaatselijk kan (zacht uitgedrukt) gesteld worden dat nav de nakende verkiezingen in Aalst één en ander in beweging is. Het wordt wellicht voor het eerst een totaal onvoorspelbare verkiezingsuitslag. De problemen binnen de VLD zullen hieraan niet vreemd zijn.

Het initiatief van de Burgemeester om een nieuwe ‘Blauwe Beweging’ op te richten, maar dan tegelijkertijd een kartel te vragen met haar eigen partij, is nog nooit eerder gezien. Dit kan blijkbaar alleen in Aalst.

Wat Annie De Maght nu gaat doen na de VLD-weigering hiertoe, weet niemand. Versnippering in het democratische kamp is niet goed. In die zin valt het persoonlijke initiatief tot oprichting van een nieuwe partij, van Guido Biebaut – ook al doet hij dit met de beste bedoelingen – evenzeer te betreuren.

Krachtenbundeling ter linker zijde lijkt al even moeilijk. Groen weigert nog maar eens een kartel met SP.a . Laat ons echter hopen dat we wel in samenwerking kunnen treden met Spirit  en andere linkse krachten. En hier verlopen de gesprekken wel positief.

Ondertussen werkt onze voorziter van Groot Aalst in alle stilte hard aan een voor onze partij zo goed mogelijke open lijst, zoekend naar zovele  delicate evenwichten. Zijn moeilijke en voornaamste opdracht hierbij is om  vernieuwing, verjonging en ervaring met elkaar te verzoenen. Gisteren bleek op het partijbestuur dat hij daarin moet en zal lukken.

Eensgezindheid, samenwerking en respect voor elkaar, hoe moeilijk soms ook in eigen partij, zal onze voornaamste troef moeten worden bij de verkiezingen.

 

Zoals bekend werden wel reeds een beperkt aantal plaatsen beslist en bekendgemaakt. De lijst zal voor de provincie getrokken worden door Dirk De Meerleer. Voor de gemeenteraad worden lijsttrekker en lijstduwer Ann Van de Steen en Gracienne van Nieuwenborgh. Ikzelf zal – zoals Dirk De Pauw dit zo mooi omschrijft – “de lijst mee trekken vanop de 2de plaats”. Een niet onbelangrijke en ook moeilijke beslissing die ik in alle kameraadschap mee ondersteunde om zo de vernieuwing effectief zichtbaar te maken. En zichtbaarder dan op één kan toch niet. Deze beslissing geeft mij tegelijk wel de gelegenheid om in de campagne minder bezig te moeten zijn met de algemene thema’s. Zo kan ik mij, uiteraard samen met anderen, nu nog meer concentreren op de sociale thema’s, nu zelfs die zwarte partij zich hierop steeds meer probeert te profileren, ook bij onze mensen.

Ann Van De Steen, gemeenteraadslid, ervaren advocate én de dochter van onze vroegere apotheker op de rechteroever, Octaaf wordt dus onze nieuwe lijsttrekker. Wij verwachten veel van haar, zij moet ons samen met alle andere mandatarissen, kandidaten en militanten naar de overwinning leiden. Ann proficiat, je hebt ons aller steun.

Maar de vernieuwing en verjonging zal ook nog op andere belangrijke plaatsen zichtbaar gemaakt worden. Dat  is de moeilijke opdracht van onze voorzitter Dirk De Pauw waarmee hij dagdagelijks bezig is. Ik wil hem hiervoor vanavond nu reeds, we hebben niet altijd de gelegenheid, publiekelijk danken.

Naast lijstvorming is ook en vooral het programma van groot belang. Een uitdaging voor onze nieuwe politiek secretaris Michel Markey en onze fraktievoorzitters Roger D’Hondt en Daisy Van Geit.

Wij hebben er in het college en de gemeenteraad alvast voor gezorgd dat de enigsinds gesaneerde stadsfinancien opnieuw ruimte geven voor belangrijke investeringen in onze stad: denken we maar even aan de ondergrondse parking Hopmarkt, het nieuw administratief centrum, de vernieuwing van de stationsomgeving, het nieuwe buurthuis op de rechteroever, het crematorium, een nieuw industrieterrein, nieuwe sociale woningen, nieuwe rustoorden, een nieuwe hoofdbibliotheek de fuifzaal en nog zoveel meer inzake wegen en andere werken.

Terecht fier mogen we ook zijn over de nog op het einde van het jaar besliste belastingsverschuiving. De forfaitaire huisvuilbelasting werd vervangen door een heffing op waterverbruik volgens het principe de vervuiler betaalt. Dit is een verschuiving die alleen maar socialistisch kan genoemd worden.

En moet het nog gezegd dat we even fier waren toen onze minister Van Brempt vorig jaar de basismobilitiet kwam opstarten in Aalst.

Kameraden hopelijk kleurt Aalst op 8 oktober rood.

Laat er ons vanaf nu samen voor gaan!

 

Beste vrienden ik had het reeds gezegd dat het bestuur vanavond ook een aantal kameraden eens extra in de bloemetjes wil zetten.

 

Het betreffen:

-          Victor steenhoudt (92 jaar)

-          Jan Wauters en Martha Strick (respectievelijk 93 en 87 jaar)

-          Sylvieken Petit (88 jaar) (ook 20 jaar gemeenteraadslid geweest)

Meerssche, ononderbroken bestuurslid van de partij sinds 1959, liefst meer dan 45 jaar. Proficiat en bedankt Paul, met een knipoog naar Camilla, die reeds geruime tijd wegens ziekte niet meer in ons midden kan zijn.

huwelijksverjaardag vierden in het volkshuis. Joseph en Clementine

proficiat. Zij leerden mekaar kennen op de tram in Vilvoorde (toen reeds een link naar het toen nog niet gratis openbaar vervoer). Zij kregen 4 kinderen en 8 kleinkinderen.

Willy Sonck, bezielend coordinator van onze stuurgroep die instaat voor de organisatie van onze partijaktiviteiten.

Marcia De Neve, ons duiveltje doet al, onze secretaris die in de praktijk de echte spil is van de partijwerking in onze onderafdeling.

Onmisbaar en wellicht ook onvervangbaar.

 

Dan kom ik nu bij de voorstelling van onze gastspreker van vanavond.

De overbekende SP.a burgemeester van Gent en de ontdekker en coach van Freya.

Frank Beke is echter ook de voorzitter die samen met onze eigen ondervoorzitter Sam de partij in onze provincie bestuurt.

Hij staat inderdaad bekend als één van de populairste en competentste burgemeesters van het land.

Hij tekende in Gent voor het eerste paarse experiment.

Hij kon in zijn stad, in tegenstelling met alleandere steden, het Blok beter afremmen.

Hij gaf een nieuwe dynamiek aan Gent. De grauwe industriestad werd een hippe bruisende stad.

Hij is de burgemeester die straat per straat, wijk per wijk, van huis tot huis met de mensen gaat praten (én niet alleen in verkiezingsperiodes) iedere week, met of zonder fiets.

En zo heb ik samen met Lucette eens de gelegenheid gehad (wij speelden toen voor medewerker) om met hem zo’n wijkbezoek mee te maken. Het was een prachtige ervaring.

Frank Beke is een voorbeeld voor ons allen.

Hij werkt in stilte zonder profileringsdrang en geeft anderen kansen.

Hij staat voor eenvoud, bescheidenheid, integriteit, correctheid, dossierkennis en vriendelijk. Kortom, hij is bijna mijn evenbeeld (grapje).

Spijtig voor Gent en de SP.a dat Frank de politiek verlaat.

Over de motivering hiertoe zal Tom Van De Putte , journalist bij het Laatse Nieuws het met hem nu zeker hebben.

 

Patrick De Smedt,

Voorzitter.

 

 

 

 

 Progressief meiavondfeest   l 2003

 

Hoe belangrijk is een links-progressief front in Aalst ?  

 

 

 

Beste vrienden en familieleden,

 

 

Mensen hebben 6 zintuigen; we hebben ze niet alle 6 nodig om vast te stellen dat er heel wat scheef loopt in de wereld. Hier bij ons, maar ook op grote schaal, op internationaal vlak.

Lees meer...

 

 

 

 

 

 

 

OFFICIEEL OPENINGSFEEST VZW PAROL
WOENSDAG 23 FEBRUARI 2005

 

 

Een citaat ter inleiding : “Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt. In de gemeenschap loopt niemand ooit alleen”.

 

Lees meer...

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vertrek Monique Daeleman als directeur bij Dewaco.

 

 

Ik hou eraan Monique Daeleman te danken n.a.v. haar “vertrek” als directeur bij Dewaco.

 

Dank voor die jarenlange bezielde inzet voor Dewaco en haar huurders, de meestal zwakkere mensen waarvoor we’t allemaal doen. Zelf betrokken zijnde vanuit mijn schepenbevoegdheid weet ik hoe moeilijk die taak wel geworden is in een steeds veeleisender omgeving. Monique was steeds diegene waar iedereen (ook ik) met alle mogelijke klachten en verwachtingen terecht kon. In de veelheid aan grote en kleine problemen, ook geconfronteerd met de vele schrijnende toestanden, was zij steeds luisterbereid, maar bleef tegelijk (vaak in tegenstroom) realistisch en objectief.

Zij slaagde u erin om de wat ingeslapen vroegere werking tijdens de laatste jaren opnieuw te activeren naar meerdere nieuwe projecten.

Zoals ik het reeds eerder zei zullen we nu een andere volksomschrijving voor “Monique van den Dewaco” moeten zoeken.

Ik ben blij zolang te hebben kunnen samenwerken en hoop dat de opvolger Katrien Vincent met dezelfde inzet en bezorgdheid op een kundige wijze zal leiding geven aan Dewaco.

 

Nogmaals dank en geniet nu maar, samen met Willy, van een welverdiende rustiger periode.

 

Patrick De Smedt – 03/2006

 

Terug naar boven…

 

 

 

 

 

TOESPRAAK  SP.A AALST CENTRUM NIEUWJAARSSAMENZIJN 14 01 2005

 

Het lijkt of het pas gisteren was, en toch zijn we hier vandaag weer bijeen om elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar 2005.

 

Ik wil in dit verband van start gaan met een doordenkertje van Albert Camus :

GELUK EN VOORSPOED WORDEN ONS ALLEEN VERGEVEN ALS WE BEREID ZIJN “BEIDE” GROOTMOEDIG MET ANDEREN TE DELEN.

 

Ook in 2005 moeten we trachten het beste van onszelf te geven.

Elke dag weer moeten we kiezen voor een betere, rechtvaardige, sociale of met andere woorden socialistische samenleving… en die keuze in onze daden ook uitdrukkelijk waar maken.

Ieder van ons heeft recht op een behoorlijk inkomen, een redelijk dak boven het hoofd, de beste gezondheidszorgen, goed en betaalbaar onderwijs, een verantwoord sociaal opvangnet.

Wij hebben daar recht op , maar ook de andere – de man of vrouw naast ons, onze overbuur, onze landgenoot, maar ook de mens veel verder weg- heeft daar eveneens recht op.

Socialisme is een steeds wijzigende maar blijvende ideologie van gelijkheid.

Iedereen moet kansen krijgen die hij of zij naar eigen mogelijkheden kan benutten.

Ik wil het hier in ons eigen midden ook eens benadrukken: afkomst, huidskleur, geloof, geslacht en geaardheid kunnen en mogen hierbij geen enkele rol spelen.

In dat verband wil ik al even voorop lopen bij één van onze gasten  van vanavond de minister van staat.

In zijn boek  “boodschappen voor de 21ste eeuw”  omschrijft Willy Claes deze gedachte als volgt:  “de aarde is het gemeenschappelijk vaderland voor alle mensen”.

Kameraden, ondanks het nog steeds groeiende klimaat van individualisering en verrechtsing, spijtig genoeg moet je het soms samenvatten als ‘haat en nijd’ staat onze zo mooie ideologie nog steeds overeind.

Over de wijze waarop we in de 21 ste eeuw het socialisme verder willen invullen zullen we in 2005 (onze partij bestaat dit jaar 120 jaar) de gelegenheid hebben grondig na te denken nav het geplande ideologische congres.

Hoe dan ook socialisten zullen nooit de kaart trekken van rijken rijker of vreemdelingen buiten.

De socialistische troefkaart is die van “voor iedereen beter” via de dagdagelijkse tegenstelling met het eerder conservatieve programma van christendemocraten,  en het steeds rechtser denken van de liberalen.

Volledig in de filosofie van een rechtvaardiger wereld voor meer mensen, kadert  de verdere uitbreiding van de Europese Unie.

10 landen vooral uit Oost Europa traden toe, het gaat om 75 miljoen mensen die rekenen op onze bereidheid om ook opgenomen te worden in onze gemeenschap van betrekkelijke welstand.

Onze Mia De Vidts deed haar intrede in het Europees parlement en daarmee ben ik aanbeland bij de verkiezingen van juni vorig jaar.

Met pijn in het hart moesten we vaststellen dat de verkiezingszondag voor de zoveelste keer zwart gekleurd was.

Ook hier in ons geliefde Aalst, de stad van Daens, van Boon, van Bert heeft 27% gekozen voor haat en onverdraagzaamheid, één op vier stemden in ons kanton voor extreem rechts.  Zij zijn nu 60 jaar na de bevrijding, de deportatie en de uitsluiting vergeten, die onduldbare bekrompenheid van een te ver doorgedreven nationalisme.

Het moet de taak van ieder van ons zijn, van mij en van u, om in woord en daad die zwarte ziekte te bestrijden.

Spijtig genoeg bestaat hier geen passend medicament voor, we zullen het dus met de kracht van de overtuiging moeten doen..

Wij geven Aalst bij de komende gemeenteraadsverkiezingen niet prijs aan egoisme en eigenbelang, wij blijven strijden voor een solidair en verdraagzaam beleid voor alle Aalstenaars.

Maar 3 op 4 kiezers hebben in juni ook gekozen voor de democratische partijen, en ondanks de moeilijke verkiezingssfeer konden wij 2 van onze eigen mensen naar Brussel sturen, Gracienne opnieuw in het Vlaams parlement en nu ook Dylan naar het federaal parlement.

Proficiat aan beiden, we rekenen op jullie inzet.

Ook dank en proficiat aan onze jongste kandidaat Sam voor zijn knap verkiezingsresultaat.

 

Kameraden, het voorbije jaar zal om ook nog vele andere redenen in het collectieve geheugen gegrift blijven:

Geweld, terrorisme, oorlog, hongersnood, gasontploffing, gijzeling, moord, natuurramp, Bush, Arafat, Dutrou, Joesjtsjenko, Van Gogh, en het nu door iedereen gekende begrip Tsunami.

 

Maar er was ook goed nieuws: Freya is opnieuw in verwachting.

 

De Aziatische vloedgolf op tweede kerstdag haalde ons dan weer massaal uit onze eindejaarscocooning.

Alles ging verloren: mensen die ze liefhadden, plekken, huizen, dingen die ze koesterden, de toekomst die ze voor zichzelf  hadden gedroomd.

Maar ze gaan door, de drang om te overleven is groot.

Een nooit geziene golf van solidariteit overspoelt nu de wereld.

Maar laat het ons niet houden bij het eenmalig vrijkopen van ons geweten.

Laat ons werkelijk bereidheid putten uit deze catastrofe om het globale wereldbeleid anders en rechtvaardiger te organiseren.

Laat ons mee hoop putten uit de ellende om onze daadkracht voor achtergestelde werelddelen aanzienlijk te verhogen.

Sociale rechtvaardigheid in de praktijk.

 

Tegen dit beeld verdwijnt het politiek gehakketak en gekrakeel dichter bij ons in het niet.

De politieke vld-soap op nationaal vlak wordt jammer genoeg ook in Aalst heropgevoerd.

Het aanhoudende geruzie en de afrekeningen binnen de partij van onze coalitiepartner is niet bevorderlijk voor de bestuurbaarheid van onze stad .

De verdeeldheid over de aanduiding van de ASZ voorzitter is echter slechts een symbooldossier.

Er is veel meer aan de hand in de Aalsterse VLD,  waar OCMW raadsleden, een schepen en bijna zelfs de burgemeester niet meer verkozen geraken in hun eigen bestuursorganen.

Tot vandaag heeft de sp.a zich niet gemoeid in deze interne partijaangelegenheden.

Ons begrip voor de moeilijke situatie waarin de VLD door verdeeldheid is terechtgekomen kan echter niet veel langer blijven duren, daar hebben we hen ook voor gewaarschuwd.

Wij hebben de VLD opgeroepen om dringend de handen in elkaar te slaan zodat we met paars opnieuw krachtdadig en eensgezind kunnen verder besturen, niet in het minst om de slechte financiele toestand dringend te kunnen oplossen. 

Door deze situatie is nu nog duidelijker geworden dat de SP.a over een betrouwbare, sterke en eensgezinde fraktie beschikt.

Bovendien heeft Daisy Van Geit als waarnemend voorzitter het ASZ in alle stilte maar op een voorbeeldige wijze door deze moeilijke periode geloodst.

Proficiat en bedankt hiervoor Daisy.

Ook proficiat aan onze pas nieuw verkozen politiek secretaris Michel Markey en onze herbevestigde partijvoorzitter van Groot Aalst Dirk De Pauw.

Beiden staan voor de moeilijke taak om die kwaliteiten en die teamgeest van onze huidige frakties ook tot uiting te laten komen bij de vorming van onze verkiezingslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zodat we minstens onze 21% van de vorige gemeenteraadsverkiezing kunnen bevestigen.

Diegenen die aanwezig waren op de laatste algemene vergadering hebben de voorzitter in dit verband horen zeggen dat zijn intentie is: VERNIEUWEN, VERNIEUWEN EN VERNIEUWEN.

Ik heb nadien duidelijk gezegd dat ik  grotendeels akkoord kon gaan met zijn zienswijze doch dat hij toch een zinnetje vergeten was : VERNIEUWEN, VERNIEUWEN en VERNIEUWEN, MAAR IN EVENWICHT MET HET RESPECT VOOR DE ERVARING.
Hij heeft dit niet tegengesproken, waarvan akte.

 

En  een andere ervaring, van veel groter formaat zit hier vandaag dubbel in de zaal.

Wat hebben of hadden ze gemeen: beiden politici, beiden minister, beiden dezelfde secretaresse Nanette met de rollende “r”, beiden dezelfde kabinetssecretaris Julien Dufaux, beiden dezelfde politieke kabinetchef  Johan Delanghe, beiden gehuwd en 2 kinderen, beiden kunstliefhebber, beiden boeken geschreven, beiden vrienden, beiden kameraden en uiteraard beiden socialist.

SP.a  minister van staat en gewezen  partijvoorzitter en Navo secretaris generaal Willy Claes en onze eigen gewezen minister en partijvoorzitter Marc Galle.

 

Wij hebben vandaag beiden samen gevraagd,  ook omdat toen Marc in Aalst aan zijn politieke carriere begon in 1977 Willy Claes hem als partijvoorzitter in Aalst verwelkomde, en omdat jawel Marc en Elsa nu beslist hebben om Aalst te verlaten en naar Gent te verhuizen.

De Gentse burgemeester Frank Beke liet alvast een welkomstgeschenkje overkomen voor zijn nieuwe stadsgenoot.

Van Nanette Vandermeersch, jullie vroegere secretaresse die zich nadrukkelijk liet verontschuldigen moest ik zeggen dat zij vanavond in gedachten bij haar 2 ministers is en zal denken aan de zovele goede herinneringen en de warme vriendschap.

Aan jullie en Hilde De Brandt, ondertussen onze huisjournaliste, het woord.

 

Patrick De Smedt,

voorzitter

 

 

Terug naar boven…

 

 

 

 

 

Korte hulde aan Eddie Monsieur - 26 februari 2005

 

N.a.v. de vervroegde pensionering van Eddie Monsieur als algemeen secretaris van de Algemene Centrale en als gewestelijk voorzitter van

het ABVV.

 

Kameraden, (Eddie Monsieur gebruikt meer het woord Makkers), het lijkt mij passend dat hier vandaag tijdens het groots opgezette pensionerings-

feest ook vanuit de partij, de SP.a een korte groet gebracht wordt aan Eddie Monsieur.

Tijdens de jaarlijkse 1 mei vieringen is het steeds de partij die dé toespraak houdt, gevolgd door een groet vanwege vakbond en mutualiteit.

Vandaag is het omgekeerd: dé toespraak komt uiteraard toe aan het ABVV, de Sp.a is vandaag minder aan de orde en brengt dan ook spontaan en onafgesproken een

korte groet.

Naast de vakbondman is Eddie immers ook en nog steeds een actief partijman.

En eigenlijk hebben de twee zich in zijn persoon ook steeds vermengd, een goede zaak voor de Aalsterse vakbonds- en partijwerking.

De reden waarom ik hier in aanwezigheid van nog zovele andere partijmandatarissen even het woord neem, heeft te maken met het feit dat ik steeds

nauw verbonden ben geweest met zijn en mijn politieke 'loopbaan'.

Zo herinner ik mij dat Eddie mij reeds in 1978 vroeg een tekstje te willen plaatsen in zijn verkiezingsfolder waarin ik o.a. als toenmalig voorzitter van een

jeugdhuis opriep om voor dit jong gemeenteraadslid te stemmen.

Eddie haalde (wellicht dankzij mijn inbreng - grapje) een zeer goede uitslag en werd een progressief schepen van jeugd, sport en ontwikkelingssamenwerking.

Ikzelf vervulde later in zijn diensten mijn burgerdienst als gewetensbezwaarde.

Samen (met anderen) legden wij toen de fundamenten van een progressief en pluralistisch jeugdbeleid.

Eddie werd ook als eerste schepen een hele tijd waarnemend burgemeester.

Later werd ook ik gemeenteraadslid, waarna ik hem ook opvolgde als jawel schepen van hetzelfde ietwat aangepast departement.

Vrij jong kreeg ik hiertoe de kans omdat Eddie gekozen had voor een 'carriere' in de vakbond.

En hoe meer Eddie opklom in de vakbond, hoe langer ik schepen kon blijven - grapje.

Eddie was en is nog steeds tegelijk een beminnelijk en hard politicus, een goed ideologisch geschoold partijmandataris.

Als fraktievoorzitter heeft hij mij steeds gesteund ook later in mijn overstap naar het departement openbare werken, patrimonium en huisvesting.

De partij brengt vandaag hulde aan een groot Aalsters socialist met de hoop dat hij nog lang in ons midden zal blijven militeren.

Dit kleine symbolische geschenkje (een miniorgeltje) speelt de Internationale, de aanzet om samen met Eddie ons strijdlied te zingen.

En weet je waarom Eddie de aanspreektermen Kameraad en Makker door mekaar haalt?

In de Internationale: "MAKKERS hoor de signale, MAKKERS ten laatste male,..."

In de ABVV mars: "handen in elkaar KAMERADEN, steeds tot offeren bereid,... doch MAKKERS 't oude vuur mag nog niet doven."

Proficiat Eddie en dank voor alles.

 

Patrick De Smedt.

 

 

Terug naar boven…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKVV TROMMELKORPS

ONTVANGST ONTHAALCENTRUM KEIZERSHALLEN T.G.V. 30-JARIG BESTAAN
30 NOVEMBER 1991

 

 

De oprichting van het Aalsters socialistisch jeugd trommel- en klaroenkorps onder impuls van toenmalig schepen en volksvertegenwoordiger Bert Van Hoorick, is ontegensprekelijk verbonden met en gegroeid uit de socialistische jeugdbeweging van de Rode Valken, een beweging die na de Eerste Wereldoorlog in Oostenrijk ontstond en vlug uitbreiding nam, eerst naar Duitsland en Tsjecho-Slowakije, later naar Nederland, België en andere landen.

 

Het embryo werd gelegd n.a.v. een verhaal over een groep rode padvinders in hun tijdschrift voor arbeiders en boerenkinderen, waarbij de vlucht van 2 valken beschreven werd.

Voortaan noemde de groep zich Rode Valken verwijzend naar de vrijheid van de valk en het rood van de socialisten uit de arbeiderswijken waartoe ook zij behoorden.

Als ik mijzelf als voorbeeld neem dan kan ik met volle overtuiging zeggen dat ik dankzij dezelfde jeugdbeweging, waarin ik in familieverband bijna spontaan ben opgegroeid, vertrouwd ben geraakt met de socialistische beweging.

Op die manier heb ik, naast een maatschappelijk bewustzijn, ook langzaam maar zeker een politiek bewustzijn kunnen ontwikkelen om uiteindelijk de stap naar de actieve politiek te zetten, eerst bij de jongsocialisten en het partijbestuur, daarna in de gemeenteraad en nu in het schepencollege.

 

Ik denk dan ook dat ik de Rode Valken-vorming, de RRode Valken-wet en ons ideaal voor de rest van mijn dagen zal meedragen en blijven toepassen, ook in de politiek.

En wees ervan overtuigd, dankzij deze meegekregen rode basis maak ik al eens het verschil met andere politiekers, zelfs in eigen midden.

Ik ben hierover fier en dank hiervoor mijn vroegere "leiders" en "leidsters".

 

Ik denk dat het goed is hier nog even onze Rode Valken-wet in herinnering te brengen :

 

Wij Rode Valken voelen ons deel van de strijdende arbeidersklasse

Wij Rode Valken willen goede vrienden van elkander zijn

Wij Rode Valken willen anderen helpen waar wij kunnen

Wij Rode Valken hebben eerbied voor iedere eerlijke overtuiging, ook wanneer zij de onze niet is

Wij Rode Valken streven naar waarheid, het gegeven woord is heilig, wij willen nauwgezet en trouw onze plichten vervullen

Wij Rode Valken streven naar soberheid en eenvoud (wij gebruiken geen alcohol of tabak)

Wij Rode Valken komen moedig voor onze mening uit, wij praten niet achter andermans rug

Wij Rode Valken zijn vrienden en beschermers van de natuur

Wij Rode Valken willen goede pioniers worden

Wij Rode Valken zijn moedig en onbevreesd

 

Beste vrienden,

 

Ik heb deze gedragscode nooit als dwingend of dirigistisch, van bovenaf opgelegd, ervaren. Nergens ben ik echter sedertdien een zo duidelijke omschrijving van de in onze middens zoveel gebruikte term "kameraadschap" tegengekomen.

Ik ben er trouwens van overtuigd dat diegenen die zich in onze beweging meer en meer beginnen af te zetten tegen het gebruik van onze aanspreektitel "kameraad" nooit de Rode Valken-wet gekend hebben. Net zoals ik mij verzet tegen de mogelijke omvorming van ons partijsymbool, waarbij de strijdende vuist in de toekomst zou weggelaten worden, blijf ik mij ook verzetten tegen het verdwijnen van de term "kameraad". Geen enkel ander woord kan immers de volledige inhoud weergeven van wat voor ons socialisten "kameraadschap" betekent.

 

Het is niet zonder enige weemoed dat ik terugdenk aan die prachtige tijd van de Pinksterkampen en de grote internationale kampen in onder meer Nederland, Duitsland en Denemarken. Hoe wij onbezorgd met rugzak zingend door veld en bos marcheerden, de kleinsten 3 à 4 jaar oud werden zelfs op de rugzak meegedragen, weet je het nog Prosper en Marc ?

We kenden ze toen nog allemaal van buiten, .... onze strijdliederen .... nooit zal ik de warme gloed van het avontuurlijke kampvuur vergeten, noch de oprechte kameraadschap tussen al die jonge mensen, tot uiting gebracht in het zingen van het vriendschapslied.

 

Het is voor mij, meer dan een mooie herinnering, een bijna zintuiglijke ervaring met een intens warm en goed gevoel van binnenuit. Datzelfde geldt, denk ik, voor velen hier aanwezig.

 

Intussen hebben de jeugdbewegingen zich moeten aanpassen aan de zich wijzigende tijdsomstandigheden. Volksdans, koorzang en kamperen spreken de hedendaagse jeugd niet meer aan. Het accent werd verlegd naar gespecialiseerde jeugdatelier-activiteiten. Nog later kwamen de dancings en lunaparken in de plaats.

 

In de 60-er flower-power jaren werden meerdere socialistische cultuurorganisaties opgericht of heropgericht.

Het was Bert Van Hoorick die er ons toe aanzette om vanuit de jeugdbeweging een trommel- en klaroenkorps op te richten. De fanfare alleen leek hem niet meer voldoende om de vele, soms massale socialistische optochten te begeleiden en kleur bij te zetten. Het was een idee dat onmiddellijk aansprak vooral bij onze jonge mensen die al geruime tijd naar andere activiteiten zochten. De uitbouw van het korps was een nieuwe uitdaging. Een haalbaar streefdoel. Zo gebeurde het dat op een mooie dag in het jaar 1962 het socialistisch jeugd trommel- en klaroenkorps werd opgericht in het volkshuis op de Molendries.

 

In het eerste bestuur zetelde Prosper Van der Schueren als voorzitter en de betreurde Armencia Maro als secretaris, andere leden waren Hilda De Smedt, Jacky Cottijn, Jean Paul Ringoir, Leentje Wauters, Laurent Maesschalck en Maria Van Goethem. Dankzij de goede zorgen van onze vriend Alfons Van Den Steen, trommelleraar van het trommelkorps van Oudegem en klaroenleraar Adolf De Wolf, werd gestart op de koer van het volkshuis op de Varkensmarkt. Met veel inzet en na maandenlange repetities werd het eerste optreden in het volkshuis "bij Leona en Berreken" een groot succes. Het was een mooi gezicht en vooral een mooi (en luid) geluid : onze meisjes en jongens - allen in een eenvormig uniform met blauw hemd en muts, maar ook met rode das en dasring - trommelden en bliezen dat het een ware lust was.

Francois Van Goethem was toen de geknipte man om de gross-caisse te slaan, Leentje Wauters was onze eerste tambour majeur.

Als trommelleraars hebben ook Maria en Laurent Maesschalck grote verdienste. Zij slaagden er zelfs in het virus over te brengen naar de, spijtig genoeg, ondertussen opgeheven trommelkorpsen in Moorsel, Erembodegem, Lede en Bambrugge.
En dan werd Jean-Paul Ringoir leidinggevend. Hij, de huidige voorzitter, is de enige die tot op vandaag de volle dertig jaar ononderbroken actief lid is gebleven van ons trommelkorps. Samen met Monique, zijn echtgenote, is zijn inzet groots geweest.

Zij behoren beiden tot op vandaag tot de harde werkers in onze beweging - ik had bijna gezegd "stille werkers" maar bij nader inzien is dit niet echt van toepassing op hen.

Jean-Paul bedankt en proficiat. Ik hoop dat je vooral daar waar het gaat over de belangenverdediging van de nevenorganisaties, nog lang je bekende kritische rol zult blijven vervullen.

 

Mijn dank en felicitaties ook aan de vroegere stichters en allen die op een of andere wijze hebben meegeholpen aan de bloei en instandhouding van het trommelkorps, zelfs in moeilijke omstandigheden zoals na de brand in het volkshuis. Heel speciaal moet onze dank vandaag ook gaan naar de huidige bestuursploeg waarin naast Jean-Paul en Monique ook Jean-Marie, Jurgen en Chris instaan voor de dagelijkse leiding en trommellessen, verder bijgestaan door Dora, Carine, Patrick, Pascal, Sandra en Lieven.

Ook ere-voorzitter Paul Van De Meerssche verdient onze waardering voor zijn jarenlange inzet.

 

Beste vrienden,

 

Jeugdbewegingen, van welke strekking ook, hebben het vandaag de dag moeilijk. Veel is immers veranderd. De uitwassen van de hedendaagse maatschappij hebben een groot deel van de jeugd in hun greep : de overconsumptie, de VTM-cultuur, sex, drugs, geweld en rassenhaat. Zo bekeken zou men geneigd zijn te zeggen dat de jongeren de jeugdbeweging niet meer nodig hebben en haar eerder beschouwen als een keurslijf. Niets is echter minder waar ! Wij moeten ons hierover bezinnen. Wij moeten onze jeugd opnieuw het rechtvaardigheids-, solidariteits- en vriendschapsprincipe bijbrengen. Wij moeten hen opnieuw een "ideaal" voor ogen houden. Samen met anderen verkondig ik deze stelling reeds lang in partijmiddens.

 

Hopelijk zullen nu na de verkiezingsuitslag de ogen van de partijtop eindelijk open gaan zodat er opnieuw meer aandacht en steun zal komen voor onze jeugdorganisaties, die hoe dan ook de basis en voedingsbodem zijn en blijven van onze beweging.

Kameraden van het trommelkorps, net zoals jullie vroeger strijdvaardig werden ingezet bij verkiezingsoptochten (nu was dit blijkbaar niet nodig), zullen wij in de toekomst nog veel op jullie beroep moeten doen, zeker nu onze actie zich ook zal moeten gaan richten tegen de opkomende fascistische strekkingen.

Ik wil hier dan ook een oproep doen tot alle verantwoordelijken binnen onze beweging om samen met de huidige jeugdverantwoordelijken naast ons trommelkorps ook opnieuw een meer actievere Rode Valken-beweging kansen te geven in Aalst en in ons volkshuis.

 

Kameraden, Bert Van Hoorick besloot in 1984 zijn feestrede naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van SKVV met het citeren van het refrein van de "Rode Valken-mars". Ik wil hier precies hetzelfde doen, omdat zij de essentie blijft van ons gedachtengevoel. "Ja, wij zijn de Rode Valken, wij zijn de arbeidsjeugd, vlaggen en zangen, beiden vertolken onze strijd en vreugd. Wij blijven trouw tezamen, ieder kent zijn plicht. Eens dragen wij de vlaggen hoog in 's vrijheids gouden licht".

 

Nogmaals dank aan alle trommelaars van vroeger en nu, proficiat en lang leve het S.J. Trommelkorps Aalst.

 

 

PATRICK DE SMEDT

Schepen van Jeugd, Sport

en Vrije Tijd

 

 

 

Terug naar boven…

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWJAARSSAMENZIJN SP.a AALST-CENTRUM 2004

 

 

Goede avond, welkom vrienden, kameraden

 

Namens het partijbestuur onze beste wensen voor 2004.

 

Laat ons als socialisten hopen dat 2004 opnieuw een beetje beter, vredevoller, verdraagzamer, socialer en rechtvaardiger wordt.

 

Hier, maar ook elders in de wereld.

 

Hiertoe is voor ons socialisten het sleutelwoord nog steeds SOLIDARITEIT in een blijvend streven naar een progressieve socialistische samenleving.

 

Een socialisme is zoals Stevaert het omschrijft “zoveel mogelijk mensen, het zo lang mogelijk, zo goed mogelijk laten hebben” waarbij “zoveel mogelijk” staat voor het internationale, “zo goed mogelijk” staat voor het sociale, en “zo lang mogelijk” staat voor het ecologische.

 

Bij een terugblik op het vorige jaar past het naar jaarlijkse gewoonte vooraf even stil te staan bij de partijleden die vorig jaar overleden zijn.

 

Laat ons tegelijkertijd ook verwijzen naar de slachtoffers van die zinloze oorlog in Irak en alle andere slachtoffers van oorlog, geweld en honger in de wereld.

 

Laat ons hopen dat die dolgedraaide Amerikaanse president met zoveel doden op zijn geweten dit jaar niet herkozen wordt, want nu wil hij ook nog eens ontelbare miljarden uitgeven om nu ook op Mars wellicht naar ook daar onvindbare massavernietigingswapens te gaan zoeken.

 

Dit terwijl zijn land – het meest ontwikkelde in de wereld – nog steeds het slechtste sociale zekerheidsstelsel heeft van de rijke landen.

 

“Mijnheer de president, slaap zacht” zong Boudewijn De Groot “Mijnheer de president, schrik maar niet te erg wanneer u in uw dromen al die schuldeloze slachtoffers ziet staan die daarginds bij het gevecht zijn omgekomen, droom maar niet teveel van al die dode mensen, droom maar fijn van overwinning en van macht, mijnheer de president, slaap zacht”.

 

Beste vrienden, jaarlijks komen wij gezellig samen rond Nieuwjaar, en het is dan ook telkenmale een beetje feest.

 

Dit jaar hebben wij hiertoe meerdere redenen :

-          de parlementaire verkiezingsoverwinning

-          de verderzetting van onze regeringsoverwinning

-          en de alsmaar betere opiniepeilingen voor de komende verkiezingen op 13 juni, nu voor het Vlaams parlement en Europa

 

Op 18 mei 2003 werden de socialisten de grootste fractie in België en werd Steve Stevaert met een monsterscore de populairste politicus.

En zelfs in Antwerpen, Mevrouw Detiège, waar na de turbulente gebeurtenissen het Blok alles voorhanden had om maximaal te scoren, won de Sp.a ook 10 %.

 

Het kartel Sp.a – Spirit onder leiding van Steve Stevaert en Bert Anciaux, sloeg aan en werd een groot succes.

 

Onze partij werd beloond omdat we woord gehouden hadden en het toch wel ambitieuze partijprogramma quasi volledig gerealiseerd werd.

Dit dankzij de inzet van onze ministers met vooral de sterkte van Frank Vandenbroucke met o.a. (maximumfactuur) en Johan Vandelanotte met o.a. (zilverfonds). Sp.a – Spirit steeg van ongeveer 15 % naar meer dan 24 %.

 

Steve Stevaert deed wat Wouter Bos met de Nederlandse PVDA een jaar vroeger reeds had voorgedaan. Bijna ongelooflijk.

 

Spijtig dat ter linkerzijde met Agalev geen samenwerking mogelijk was en dat zij spijtig genoeg alleen de kiesdrempel niet haalden, terwijl aan de andere zijde het zwarte Blok nog verder vooruitging.

We moeten dus nog beter blijven uitleggen waarvoor deze partij van haat en onverdraagzaamheid in werkelijkheid staat.

 

De verkiezingsoverwinning kwam er natuurlijk ook dankzij onze nieuwe voorzitter Steve Stevaert die vooral scoorde met zijn gratis beleid : gratis rijden met de bus, gratis TV kijken, en een deel gratis elektriciteit zijn nu reeds welgesmaakte realisaties.

 

Nu hij ook een gratis krant voorstelt en minister Vandelanotte het gratis woon-werkverkeer lanceert, wordt het Sp.a gratis beleid nog meer op de korrel genomen, uiteraard door rechts, maar ook door de kleine linkse partijen.

 

Toch is dit wel een juiste keuze want het is een socialistische keuze waarbij overheidsmiddelen eigenlijk herverdeeld worden zodat wie minder heeft, meer krijgt en wie veel heeft op deze wijze verplicht solidair is met de zwakkeren.

 

Tegelijkertijd had Patrick Janssens eerder onze partij opengesteld en sterk vernieuwd. Onze fracties in Kamer en Senaat zijn nu de meest vrouwvriendelijke en met Anissa Temsamani hadden we (weliswaar maar even) het eerste allochtone regeringslid, met of zonder hoofddoek, maakt voor ons niet uit.

 

Beste vrienden, het socialisme is niet langer oubollig en verstard, maar opnieuw gezellig en dat zien we ook aan ons groeiend aantal partijleden. In onze onderafdeling Aalst-Centrum konden we in 2003  45 nieuwe leden verwelkomen. In Vlaanderen tellen we nu 67 207 leden.

 

Het vernieuwde socialisme gaf ons ook perspectief voor meer samenwerking met andere progressieve partijen en bewegingen, met de middenveldorganisaties, met de leefmilieu- en welzijnsorganisaties.

 

In Aalst kwam zelfs een Agalev gemeenteraadslid, nu Groen!, tot de vaststelling dat ze haar inzet in functie van concrete (vooral sociale) realisaties betere kansen kon geven binnen de Sp.a.

 

Beste vrienden, zoals u reeds via de pers en Spots kon vernemen, maakte zij eind vorig jaar de voor haar toch moeilijke maar juiste keuze.

Het Sp.a bestuur aanvaardde de overstap unaniem.

In een interview verklaarde zij “ik weet dat niet iedereen me onder luid applaus binnenhaalt. Dat hoeft ook niet. Ik vraag gewoon de kans om te doen wat ik doe en dat men dan oordeelt.

 

Beste vrienden, ik vind dat een luid en warm applaus wel hoeft.

 

Lucette Callebaut, we verwelkomen u zeer graag, én met applaus.

 

Kameraden, sommigen onder u weten dat Lucette’s jongste zoon Sam Van de Putte nog twijfelde tussen verder werken binnen Groen! of zijn moeder volgen naar de Sp.a. Hij vroeg bedenktijd. Ook hierop werd door de media gefocust omdat Sam welgekend en bekend is van TV via zijn rol in de Holebifilm en vooral ook via zijn knappe prestatie als “jeune premier” in het VRT-verkiezingsprogramma van Bracke en Crabbé.

 

Welnu, wij hebben vanavond de primeur.

 

Sam heeft beslist.

 

Sam wil je even je keuze bekendmaken ?

 

De Sp.a gemeenteraadsfractie is nu vergroot tot 10 mandatarissen.

Dit zal in de komende periode goed van pas komen.

Het stadsbestuur staat immers – net zoals zoveel andere steden – voor één van de moeilijkste uitdagingen sinds jaren : de stadsfinanciën in evenwicht houden na alles wat ons van hogerhand werd opgelegd : de politiehervorming en de liberalisering van de energiesector, om er maar 2 te noemen.

 

We hebben in Aalst vandaag nog steeds geen begroting voor dit jaar. Volgende week starten de besparingsbesprekingen want we willen nog heel wat realiseren zonder dat hiertoe de belastingen dienen verhoogd te worden. Van het resultaat van deze besprekingen zal ook afhangen of we onze belangrijkste “dromen” inzake investeringen voor de komende jaren zullen kunnen verwezenlijken.

 

Zo droomt Gracienne Van Nieuwenborgh van een nieuwe bibliotheek, Dirk De Meerleer van een ondergrondse parking op de Hopmarkt, Patrick Jacobs droomt van een nieuw administratief centrum. Eddie Monsieur wil een nieuw industrieterrein op de Siesegemkouter, Roger D’Hondt droomt nog steeds van zijn crematorium.

Ann Van De Steen ziet graag het waterzuiveringsprogramma afgewerkt, Dylan Casaer wil vernieuwde gewestwegen waaronder de N41, Johan Van Biesen wil een fuifzaal voor jongeren, Lucette Callebaut wil een nieuw buurthuis op rechteroever, Daisy Van Geit droomt van 2 nieuwe rustoorden.

Tommy De Kimpe wil vele bijkomende sociale woningen en Anja Wellekens vraagt sociale dienstencentra voor het OCMW.

Ikzelf droom van nog zoveel meer, maar vooral van een voldoende groot investeringsprogramma om dit alles mogelijk te maken en hier en daar ook nog een straat te kunnen vernieuwen.

 

En naast deze “stenen voor mensen” zullen wij natuurlijk vooral ook een actief sociaal welzijnsbeleid blijven voeren. Het groot aantal werklozen, armen en daklozen blijven ons met de neus of de feiten drukken. Dat hebt u daarstraks reeds kunnen horen in  het armoedemanifest. Het OCMW en het Sociaal Huis hebben nog veel werk en vooral veel middelen nodig.

 

Beste vrienden, vooraleer ik onze gaste voor vanavond inleidt, toch nog even dit : op 1 januari kreeg onze grote socialistisch voorman Bert Van Hoorick zijn straat. De vroegere Schoolstraat heet nu de  Bert Van Hoorickstraat verwijzend naar één van de grootste politici die Aalst heeft gekend. Zo zal iedereen blijvend herinnerd worden aan het belang van zijn inzet voor de socialistische idee en voor de culturele ontvoogding van Aalst.

 

Bert, we waren het u verschuldigd.

 

En zo kom ik bij onze gast van vanavond, een even grote persoonlijkheid voor het socialisme en haar stad Antwerpen.

 

Leona Detiège is een oorlogskind, geboren op 26 november ’42.

Ze groeit op als een mondige tiener die weet wat ze wil, een vrouw die zich profileert.

Haar politieke carrière is er een om u tegen te zeggen :

-          in 1974 wordt ze lid van de provincieraad

-          in 1977 schepen en volksvertegenwoordiger

-          in 1988 vraagt Karel Van Miert haar om staatssecretaris voor pensioenen te worden

-          in 1991 wordt ze minister van tewerkstelling en sociale aangelegenheden

-          in 1994 trekt ze terug naar Antwerpen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een strategische operatie die Tobback naar Leuven, Van Delanotte naar Oostende en De Batselier naar Dendermonde stuurde.

 

Leona had niet meteen oog op de sjerp. Bob Cools was immers de lijsttrekker, hij stootte echter op een veto en zo werd Leona Detiège de nieuwe burgemeester van Antwerpen. Vrouwelijke burgemeester. Een belangrijke nuance.

 

Ze ziet af van haar zitje in de senaat om zich volledig op haar stad te concentreren.

 

Antwerpen heeft een burgermoeder, een “boma met een sacoche” noemen sommigen haar.

 

Niet haar wijze van besturen, maar haar eenvoudige smaak om zich te kleden leveren haar deze boutade op.

Niet gesteld op veel uiterlijkheden, geeft ze zichzelf volledig.

 

Lex Molenaar noemt haar in de Gazet van Antwerpen na haar ontslag op 9 juli 2003 een authentieke Antwerpse burgemeester.

 

Een compliment zonder weerga. “Altijd, schrijft Molenaar, stond ze tussen haar onderdanen”.

Als er een ramp gebeurde kon je bij nacht en ontij op haar rekenen. Van de Switelcatastrofe in haar allereerste minuten als burgemeester via de wateroverlast naar de rellen in Borgerhout : Leona stopte zich nooit weg.”

 

Verleden tijd, u hoort het goed. Op 9 juli 2003 nam Leona ontslag als burgemeester van de stad.

Het was de uitloper van onder meer de Visa-affaire, het was misschien ook een ingewikkelde politieke machtsgreep.

 

In haar boek Kroniek van een Aangekondigd Ontslag schrijft Leona de laatste maanden als burgemeester van zich af. De gebeurtenissen, de intriges.

Intussen heeft ze haar werk als gemeenteraadslid voor de Sp.a opgenomen. Met inzet en enthousiasme. Want eens rood, altijd rood.

 

Dochter Maya Detiège besliste in de voetsporen van Leona te stappen en engageert zich actief in de politiek. Want het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En in haar moeder weet ze zich van een groot voorbeeld verzekerd.

 

Hilde De Brandt vonden we bereid het gesprek te voeren met ons Leona.

 

Maar eerst brengen de Rode Valken haar hulde ook wetende dat haar moeder Tinne één van de oprichters van de Rode Valken was in Antwerpen.

 

 

PATRICK DE SMEDT

Voorzitter SP.a Aalst-Centrum

16 januari 2004

 

 

 

 

Terug naar boven…

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWJAARSSAMENZIJN SP.a AALST-CENTRUM 2002

 

 

Welkom.

Beste wensen.

 

We hebben ondertussen een oorlog achter ons liggen.

Het failliet van Lernout en Houspie en Sabena is een feit.

De Euro werd succesvol ingevoerd, maar ook de anti-globaliseringsbeweging kende succes.

 

Laat ons hopen dat 2002 een beter, vredevoller, socialer en rechtvaardiger jaar wordt hier en elders.

Hiertoe is voor ons socialisten het sleutelwoord nog steeds : “Solidariteit”.

 

Bij een terugblik op het vorige jaar past het even stil te staan bij de partijleden die overleden zijn.

Bij de effectieve leden van Aalst-Centrum waren dit :

-          Arijs Georges

-          Coppens Antoinette

-          De Smedt Adolf

-          Delkord Richard

-          Lison Willy

-          Roeland Madeleine

-          Segers Louis

-          Van de Waeter Ignace

-          Van der Schueren Prosper

-          Wauters Victoire

 

Ik wil een minuut stilte vragen voor deze overleden kameraden. Laat ons tegelijkertijd even stil staan bij de slachtoffers van 11 september in New York. Maar ook alle andere slachtoffers van oorlog, geweld en honger in de wereld moeten wij even gedenken.

 

Het heeft mij immers gestoord dat heel de wereld voor de 11 september slachtoffers rouwde, terwijl alle andere slachtoffers elders in de wereld dag in dag uit vergeten worden.

 

In het snel wijzigende politieke landschap met zoveel nieuwe of vernieuwde partijen heeft ook de SP zich in het afgelopen jaar omgevormd tot Sp.a.

 

Deze omvorming verliep echter in grote eensgezindheid, zonder overloperij en met respect voor onze eigenheid gekoppeld aan de wil tot veranderen. Wij willen een moderne partij zijn die inspeelt op de veranderingen in de maatschappij en blijft vechten voor een rechtvaardige samenleving met gelijke kansen voor iedereen.

 

Sp.a staat voor een rood-groen progressief links radicaal gedachtegoed.

 

Dit staat in contrast met de CD & V, met de VLD en de andere kleine nieuwe partijen die geen duidelijke keuze meer durven maken tussen links en rechts. Onduidelijkheid troef.

Het centrum vergroot met het oog op de vorming van een zgn. grote volkspartij rond de VLD.

 

Rechts zullen alleen nog het Blok en nu ook NVA staan, links staan Sp.a en Agalev.

 

Van een alliantie tussen rood en groen bij de volgende verkiezingen moet ernstig werk gemaakt worden.

 

Evenzeer moet werk gemaakt worden van onze openheid naar niet-partijgebonden mensen en verenigingen.

 

In de regering doen wij het bijzonder goed. Een paar voorbeelden :

-          Steve Stevaert zorgde voor gratis busvervoer

-          Steve Stevaert zorgde voor de afschaffing van het kijk- en luistergeld

-          Patrick Janssens zorgde ervoor dat de algemene belastingshervorming vooral ten goede komt aan mensen met kleine en middeninkomens.

-          Frank Van den Broucke voerde de maximum factuur in de gezondheidszorg in

-          Frank Van den Broucke promootte de goedkopere zgn. generische geneesmiddelen

-          Johan Van Delanotte voerde het leefloon in gekoppeld aan opleidings- en integratieprojecten voor de vandaag nog 80 000 mensen die leven van een minimuminkomen

-          Johan Van Delanotte stelde het pensioen veilig door de oprichting van het zogenaamde zilverfonds

-          Het Copernicusplan tot hervorming van de ambtenarij van Luc Van den Bossche staat garant voor een betere dienstverlening vanwege de overheid

-          Minister Landuyt sla ik even over.

 

Een overzichtsbrochure ligt op de tafels.

 

Ook plaatselijk werd het afgelopen jaar niet stilgezeten. Belangrijkste opdracht was een goede beleidsverklaring voor de nieuwe bestuursperiode te maken, en die is er.

 

We zijn er in geslaagd om ons goed uitgewerkt verkiezingsprogramma bijna volledig te laten opnemen in deze beleidsverklaring.

Mooiste bewijs hiervan waren de verklaringen van de oppositiepartijen in de gemeenteraad : zij stelden (een beetje smalend naar de VLD toe) dat de beleidsverklaring rood gekleurd is.

 

De volledige tekst ligt op de tafels.

 

Hoewel de beleidsverklaring vrij realistisch werd opgesteld d.w.z. rekening houdend met de financiële mogelijkheden toch zal het een moeilijke opdracht worden om alle voorgestelde initiatieven ook effectief tot uitvoering te brengen.

Hoe dan ook zal er aanzienlijk bespaard moeten worden om het investeringsbudget te kunnen verhogen.

Besparingen zijn alleen mogelijk in de personeels- en werkingsuitgaven.

Wellicht zullen we niet alle taken kunnen blijven uitoefenen. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden.

Ik hoop dat onze achterban ons zal willen begrijpen en steunen bij het nemen van deze moeilijke beslissingen.

 

Vorig jaar na de verkiezingen heb ik hier gezegd dat we een moeilijke bestuursperiode tegemoet gingen.

Ik stelde toen ook dat we ons beter moeten gaan profileren en daar wordt ook werk van gemaakt.

 

In het debat rond het al dan niet toelaten van goktenten op ons grondgebied zijn we resoluut en principieel neen blijven zeggen tegen de coalitiepartner VLD. De meerderheid stemde dan ook voor het eerst in 13 jaar verschillend.

 

Onze vernieuwde fractie levert goed werk. Spijtig genoeg komt deze berichtgeving niet aan bod in de pers die nog enkel sensatiegerichte artikels schrijven.

Wij maken dus werk van onze eigen informatiekanalen “SPOTS” en “Voor Allen”. SPOTS is vlot en leesbaar gemaakt en ook “Voor Allen” krijgt binnenkort een nieuwe vorm en inhoud.

 

Kortelings wordt ook plaatselijk de vernieuwde partijwerking vastgelegd in een statutenwijziging.

In dezelfde algemene vergadering zullen we hopelijk ook eindelijk kunnen beslissen over de opvolging van Herman De Loor als Vlaams volksvertegenwoordiger door Gracienne Van Nieuwenborgh.

 

Kameraden wij hebben straks nog twee sprekers :

-          Minister Landuyt

-          Maria Leimbergen, woordvoerster van de Aalsterse zigeuners.

 

Ik besluit voorlopig met jullie nog een aangename avond toe te wensen.

 

 

PATRICK DE SMEDT

Voorzitter SP.a Aalst-Centrum

11 januari 2002

 

 

 

 

Terug naar boven…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWJAARSBRIEF 2000
PATRICK DE
SMEDT
, VOORZITTER SP AALST-CENTRUM

 

 

Het magische jaar 2000 is ondertussen reeds 3 weken oud.

Bij de jaarovergang zijn de computers, video's en koffiezetapparaten niet in de war geraakt, de elektriciteit is niet uitgevallen, de atoomraketten werden niet afgevuurd en er kwam verder water uit de kraan en geld uit de muur.

Ook op 1 januari kraaide de haan op zijn normale uur zoals op elke andere dag. En ook de boer ploegde verder.

We ontwaken ondertussen uit de millenniumroes en komen stilaan maar zeker tot de werkelijkheid van elke dag. Die "elke dag" werd voor de SP de laatste jaren steeds grijzer.

Onze partij heeft immers een bijzonder moeilijke periode achter de rug : de Agusta-Dutroux affaires en de kippencrisis hebben de kiezers zeker niet gunstig gestemd en leidden tot een grote verkiezingsnederlaag voor de klassieke partijen met als gevolg het verlies van meerdere SP-zetels in Vlaamse Raad, Kamer en Senaat inclusief onze Aalsterse volksvertegenwoordiger Gracienne Van Nieuwenborgh.

Feit is dat de socialisten in de vorige regering, tijdens een lange periode van grote (of misschien te grote) schuldafbouw, de sociale zekerheid overeind hielden. Dit heeft niet opgewogen tegen de eerder geciteerde omstandigheden. De nieuwe breuklijn "solidariteit versus individualisme" speelde spijtig genoeg weinig of geen rol, of werd niet goed begrepen?

Kameraden wij zijn een klein partijtje geworden met nog 15 % van de stemmen. Wij moeten dus goed gaan beseffen waar we vandaag staan, ook al maken we zowel nationaal als plaatselijk deel uit van de bestuursmeerderheid.

Zowel intern-organisatorisch als extern-beleidsmatig moet deze ontnuchterende uitslag dringend tot verandering leiden, als we tegen de gemeenteraadsverkiezingen op 8 oktober het tij willen doen keren. We moeten met andere woorden ons enerzijds in een "open geest" beter gaan organiseren, om onze doelgroep ook beter te kunnen bereiken. Anderzijds moeten we beleidsmatig terug meer "principieel socialist" zijn in plaats van behoudsgezind crisismanager.

 

Een moeilijke opdracht voor onze partij die in de meerderheid hoe dan ook compromissen moet maken. We moeten inderdaad loyaal blijven, maar niet onderdanig of slaafs. De partij moet los van regerings- of collegestandpunten ook een eigen profiel durven naar buiten brengen zodat de bevolking ook weet wat we binnenskamers verdedigen. Misschien hebben we dat in het verleden te weinig gedaan, ook in Aalst.

Ik ben ervan overtuigd dat we ons de komende maanden als socialisten eerst terug moeten gaan profileren en dat we met meer kracht opnieuw duidelijk moeten maken waarvoor we staan.

Het nieuw sociaal programma waarmee Frank Van Den Broucke van Oxford kwam, de zogenaamde "actieve welvaartsstaat" biedt een nieuw sociaal houvast voor de partij. De term wordt nu al te pas en ten onpas gebruikt en misbruikt (ook door Verhofstadt) zonder dat diegenen waarvoor het in de eerste plaats bedoeld is en zonder dat onze potentiële kiezers reeds beseffen waar het eigenlijk over gaat.

 

De actieve welvaartsstaat bestaat uit 3 uitdagingen :

 

1.   Streven naar een samenleving waarin zoveel mogelijk mensen werk hebben, actief kunnen zijn, en een plaats hebben in de maatschappij.

2.   Het organiseren van een actieve overheid die ervoor zorgt dat alle mensen gelijke kansen krijgen om te participeren in de samenleving.

3.   Een staat met welvaart voor iedereen, waarbij iedereen, ook zij die niet werken omdat ze ziek of gehandicapt zijn of tegenslag hebben, een goede sociale bescherming genieten.

 

Vanuit onze onderafdeling Aalst-Centrum gaan wij hierrond info, vorming en actie organiseren. Kortelings is er alvast hierover een gespreksavond met onze minister van sociale zaken.

Maar dit zal niet voldoende zijn. We zullen met onze visie ook daadwerkelijk de mensen en vooral de zwakkeren in de maatschappij moeten gaan overtuigen.

Het initiatief van Johan Van Biesen om via de heropgestarte wijkclub H. Flips een wijkkrant te verspreiden lijkt mij hiertoe een uitstekend middel. Ik wil hier trouwens een oproep doen om ook de andere wijkclubs tot meer politieke actie aan te zetten. Het partijbestuur moet zich ook beraden over het mogelijks opstarten van een aantal nieuwe wijkclubs. In ons - met heel wat nieuwkomers - uitgebreide partijbestuur zitten voldoende gemotiveerde mensen om hier initiatief te nemen. Ook de basiswerking van Roger D'Hondt, SP Kontakt, die reeds 5 jaar actief is verdient navolging. Waar wachten de andere mandatarissen op (mijzelf incluis) om in dezelfde richting initiatieven te nemen.

Tegelijkertijd moeten we onze standpunten ook bespreekbaar maken bij de zogenaamde geëngageerde progressieve niet SP-ers. Dit kan onder leiding van Leni Boom, in onze sinds kort opgestarte Raad voor Progressief Beleid, waar we veel van verwachten.

Dit is het uitgesproken orgaan om de organisatorische en inhoudelijke vernieuwing van de partij waar te maken. Inhoudelijke vernieuwing betekent niet alleen het zoeken naar nieuwe thema's, ook het herontdekken van vroegere socialistische thema's, zoals onze recente houding tegen het vernieuwen van de F 16-gevechtsvliegtuigen hoort erbij. Internationale solidariteit, vrede en ontwapening zijn altijd onze thema's geweest.

Onze nieuwe nationale voorzitter Patrick Janssens, van wie we tot op heden te weinig hoorden, heeft in deze problematiek terecht een radicaal standpunt ingenomen. Dat hadden we sinds Van Miert niet meer gehoord.

 

Kameraden, zowel de ledenadministratie als de verkiezingsuitslag bewijzen met zekerheid 1 feit : ons aantal trouwe kiezers en ons aantal trouwe leden daalt. Zoals Steve Stevaert het zegt : "Wij verliezen geen kiezers, onze kiezers sterven uit". Ook het wegvallen van de socialistische pers en het verbod om aan sociaal dienstbetoon te doen heeft hier zeker mee te maken, want waren we in het verleden niet een té clienteel gerichte partij geworden?. De enige les die we hieruit kunnen trekken is een dringende nieuwe manier van denken en werken. Wij moeten in ieder geval onze werking op alle niveau's durven open stellen en via nieuwe werkvormen, in een meer toegankelijke structuur, zoveel mogelijk nieuwe mensen betrekken rond ons zo mooie gedachtengoed. Tot op het niveau van het partijbestuur geeft Aalst-Centrum hier het voorbeeld. Geïnteresseerden en gemotiveerde mensen die zich willen engageren nemen wij nu zelfs zonder verkiezing op in het partijbestuur. Zo werd op een tweetal jaren het partijbestuur voor een groot deel vernieuwd en verjongd. Sommige van deze nieuwkomers zijn ondertussen echte steunpilaren geworden.

 

Maar, en dit wil ik benadrukken, in gans dit gebeuren moeten we zowel op nationaal als op plaatselijk vlak tegelijkertijd ook respect hebben voor de oudere en meer ervaren trouwe militanten, verantwoordelijken en mandatarissen.

Juist deze combinatie tussen het respect voor het verleden en kansen voor de toekomst kan ons terug brengen op het niveau waar de SP hoort te staan en dat is rond de 25 % van de kiezers.

Dit is precies de moeilijke opdracht waarvoor Dirk De Pauw, onze partijvoorzitter van Groot-Aalst, vandaag staat bij de opmaak van de SP-lijst voor de gemeenteraads-verkiezingen.

 

Ik ben er alvast bijzonder blij mee dat de algemene ledenvergadering het principe tot het openstellen van de lijst voor progressieven een gunstige beslissing heeft gegeven.


Op deze wijze krijgt de voorzitter, die statutair de enige gemachtigde is om een lijstvoorstel uit te werken, de kans om een 10 à 15-tal mensen te zoeken die actief zijn in basiswerkingen of sectoren die nauw aansluiten bij ons gedachtengoed : de Aalsterse KP, de derde- en vierde wereldbeweging, de vredesbeweging, de werklozenwerking, de mutualiteit, de vakbond, de migranten, de homo- en lesbienne groepen, enz . Deze mensen staan een maatschappij voor die ook de onze is.

Met hen kan in combinatie met onze eigen militanten en mandatarissen (die overigens, onder leiding van fractievoorzitter Eddie Monsieur, elk op hun wijze zeer goed werk leverden) een sterk geprofileerde lijst gemaakt worden.

Het maken van een vernieuwende lijst met respect voor de uittredende mandatarissen en kansen voor jongeren en vrouwen is zeker geen gemakkelijke evenwichtsoefening.

Het is mijn overtuiging dat in dit verband jongeren en vrouwen veel mogen eisen, maar ook niet té veel.

Een sterke lijst en vooral ook een sterk programma moeten er voor zorgen dat we in de gegeven omstandigheden, en zonder lijsttrekker Marc Galle, minstens hetzelfde aantal stemmen zouden kunnen behalen.

Ik herinner U even aan de cijfers van '94 we behaalden toen 13 129 SP-stemmen, goed voor 24,27 % en 11 zetels.

Slechts in dezelfde omstandigheden, slechts met een uitslag die minstens gelijk is aan onze vorige, kunnen we erin slagen om in dezelfde verhouding terug deel uit te maken van de bestuursmeerderheid.

En voor die zekerheid, tot verdere deelname aan het bestuur heeft, ik zou bijna gaan zeggen gewoontegetrouw , Edgard Hooghuys de basis gelegd. Het is nu aan ons om de kroon op het werk te zetten.

 

Kameraden, wij moeten dus t.o.v. de laatste parlementaire verkiezingen 10 % of ongeveer 5 000 stemmen terugwinnen, ik herhaal 5 000 stemmen terugwinnen.

Dus alle hens aan dek, iedereen die wil en kan meewerken moet nu meewerken.

De partij zal zich bij de voorbereiding van de verkiezingen voor het eerst laten begeleiden door een professioneel bureau, maar hoe dan ook, we zullen vooral onze militanten nodig hebben. Het sterke engagement van de militanten is altijd onze kracht geweest en moet dit in de huidige moeilijke omstandigheden nu nog meer zijn. Kameraden, uw talrijke aanwezigheid hier vandaag bewijst dat we er samen moeten kunnen in slagen. Vanaf vandaag, er resten ons nog slechts 9 maand, is het wenselijk dat iedereen, elk op zijn manier en daar waar kan, een inspanning doet. Als we goed samenwerken kunnen en zullen we slagen.

 

Ik wens ten slotte iedereen hier aanwezig het beste in het nieuwe jaar, zowel op het familiale-, het beroeps- als politieke vlak. Ik wens U allen vooral ook een strijdbaar 2000 dat moet leiden naar een goede verkiezingsuitslag, zodat wij de vruchten kunnen plukken van het goede beleid dat de SP voerde in Stad en OCMW. Ik hou eraan iedereen die op een of andere wijze heeft meegewerkt tijdens het afgelopen jaar te danken. Ik mag gerust stellen dat we een goede bestuursploeg hebben en dat we vooral een goede stuurgroep "programmatie" hebben.

 

PATRICK DE SMEDT

 

 

 

Terug naar boven…

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

TOESPRAAK WIJKCLUB “H. FILIPS” – (APPEL)

 

 

Het is altijd moeilijk om - zoals mij gevraagd werd - zeer kort iets te zeggen over onze partij in het hedendaags politiek gebeuren.

In de korte tijdspanne die me werd toegestaan kan ik het dan ook moeilijk tegelijkertijd hebben over de plaatselijke, de nationale en internationale politiek.

Ik geloof trouwens dat dit ook vanavond niet de bedoeling kan zijn.

 

Gezien de actualiteit wil ik mij beperken tot ons tijdens het vorig weekend gehouden en reeds veel besproken nationaal congres onder het thema : "EN NU DOORZETTEN, DE SP HET ENIGE ALTERNATIEF !"

 

Dit nu reeds historisch genoemd congres stond vooral in het teken van de DOORBRAAK. Over het principe dat niet partijleden, zoals Jef Ulburghs bij de laatste Euroverkiezingen, een verkiesbare plaats krijgen bestond er tot vorige week immers nog geen officiële congresbeslissing. Die is er nu wel : met een opvallende eensgezindheid werd het principe van de open kandidatenlijsten aanvaard. In de toekomst kunnen dus in alle federaties, ook in Aalst, progressieve christenen op verkiesbare plaatsen komen. De SP is nu de naam OPEN AKTIEPARTIJ waardig !

 

Op deze wijze poogt de SP in de toekomst de verzamelplaats te worden voor alle progressieven in Vlaanderen om aldus samen en op basis van het socialistisch alternatief de huidige CVP-PVV meerderheid te breken en een definitief punt de zetten achter Martens V en zijn neo-liberaal beleid van sociale ongelijkheid.

 

Op basis van het tijdens het congres goedgekeurde prioriteitenplan (een contract met de kiezer is er niet gekomen) hebben wij alle troeven in handen om het nu reeds bekendgemaakte stembusakkoord Martens-De Clerq een afdoende nederlaag te bezorgen.

 

Karel Van Miert, Willy Claes en Louis Tobback stelden onder veelvuldig applaus zeer duidelijk : een eventuele regering met de SP zal geen raketten aanvaarden, zal een komaf maken aan de averechtse herverdeling en zal volledige prioriteit geven aan de tewerkstelling.

 

In alle duidelijkheid werd gesteld dat bij een eventuele CVP-SP regering de CVP even socialistisch zal moeten zijn al ze nu liberaal is.

Dat de regeringspartijen vandaag bang zijn voor verkiezingen blijkt uit de voorstellen om de verkiezingsdatum uit te stellen tot 8 december. Dat CVP en PVV nu reeds rekening houden met een groot zetelverlies blijkt ook uit het feit dat nu reeds aan de VU beloftes gedaan worden om de huidige ploeg, indien nodig, te komen versterken.

 

Naast de vaststelling dat de regering tot op heden nog geen enkele verbintenis t.o.v. de inleverende bevolking heeft nagekomen : de werkloosheid stijgt, de belastingen stijgen, de sociale lasten stijgen, de prijzen stijgen en de rijksschuld blijft stijgen, heeft het congres ook de neo-liberale maatschappij hervormingen op de korrel genomen.

 

Niet onbelangrijk lijkt mij ook de wens van het congres om enerzijds met de PS, onze Waalse zusterpartij, opnieuw constructief te gaan overleggen en anderzijds de vaststelling dat de socialistische beweging dient te steunen op een efficiënte gemeenschappelijke actie (vakbond, partij, mutualiteit).

 

Karel Van Miert, momenteel de populairste politicus van het land werd met unanimiteit, hoe kon het ook anders, terug voor 2 jaar tot voorzitter verkozen.

 

Deze jonge leider waarover Frans Verleyen nog onlangs schreef : "Hij doet maar één ding : eerlijk blijven hameren op die enkele geloofsovertuigingen die hij wenst gevrijwaard te zien. En kijk : het wonder voltrekt zich, de bevolking zet een kruisje achter de naam van de man die nooit liegt."

 

Hij is er inderdaad in geslaagd om onze partij geloofwaardig, open en strijdbaar te maken. Hij heeft bovendien de moed gehad om de juiste mensen op de juiste plaats te zetten.

 

Het samenhorigheidsgevoel, het enthousiasme en de eensgezindheid dat het nationaal congres vorig weekend uitstraalde moet ons hoopvol stemmen.

Hoewel wij anderzijds moeten vaststellen dat wij hier in onze Aalsterse afdeling niet dezelfde partijgeest kunnen waarnemen, integendeel.

 

De tegenstellingen en verdeeldheid binnen onze eigen rangen worden steeds scherper.

Er moet, dacht ik, zeer binnenkort een initiatief genomen worden om deze problemen aan te pakken. Alleen een opbouwende dialoog kan hier verheldering brengen.

 

Ik geloof dat wij in 1985, bij de viering van ons 100-jarig bestaan, dit met prioriteit moeten durven aanpakken.

 

En dan eensgezind naar de verkiezingsstrijd en de overwinning.

 

 

Patrick De Smedt

1985

 

 

Terug naar boven

 

 

 

 

 

OPEN BRIEF  PATRICK JANSSENS 13 JANUARI 2001

 

 

 

Antwerpen, 13 januari 2001

 

Beste,

 

Wat mij gedurende mijn eerste jaar als voorzitter enorm heeft getroffen is dat de SP nog altijd hevige emoties losmaakt. De partij wekt felle gevoelens op hij de eigen leden en de kiezers. Dat ligt voor de hand. Maar ze doet dat ook hij mensen die niets met de partij te maken hebben.

De emotie rond de partij heeft ongetwijfeld te maken met de geschiedenis van het socialisme en met de offers die velen brachten - dikwijls de ouders en de grootouders van de leden van vandaag. Zij streden met succes voor hun idealen: het algemeen stemrecht, de achturendag, het wettelijk pensioen. Ik noem maar een paar van de verwezenlijkingen, waarvan wij vandaag nog altijd de vruchten plukken.

Maar de SP wekt ook negatieve gevoelens op. Veel mensen zijn ontgoocheld. Ontgoocheld over de verkiezingsuitslagen, over een of ander onverdedigbaar compromis. Teleurgesteld over het carrièrisme van sommigen. Er waren de affaires... De emotie rond de SP heeft dus ook te maken met de stille vrees dat de partij de aftakeling niet zal kunnen keren en uiteindelijk ten onder zal gaan. Maar er is gelukkig nog een ander, veel sterker gevoelen. Er is de vaste hoop hij velen dat de partij een toekomst heeft en zich kan herstellen van wat haar het voorbije decennium is overkomen.

Bovenal hebben die emoties te maken met de hasiswaarde van het socialisme, met onze reden van bestaan, Liet is mijn diepe overtuiging dat het socialisme steunt op oprechte verontwaardiging. Verontwaardiging over de grote, al te grote, vormen van sociale ongelijkheid. Toen ik voorzitter werd. schreef ik in mijn intentieverklaring: Het socialisme waar ik in geloof staat voor het streven naar een samenleving waarin iedereen dezelfde kansen krijgt om zichzelf waar te maken. Sindsdien hebben velen mij over deze omschrijving van het socialisme aangesproken. Mensen van binnen en buiten de partij.

Het afgelopen jaar heb ik erg veel partijleden in de afdelingen ontmoet. Ik herinner me nog goed een ontmoeting met één van hen. Hij vond dat ik het socialisme wel heel eigenzinnig definieerde. Volgens hem stond het socialisme immers voor de organisatie van een economie in functie van de behoeften van de mens. liet ging voor hem over de rol van de overheid en van collectieve organisaties in de economie.

Deze en nogal wat andere gelijkgezinden van onze partijbasis. kregen steun uit onverwachte maar misschien niet onverdachte hoek. Ook een gerespecteerd commentaarschrijver van een liberale krant bestempelde mij als een soort verrader van het socialisme, omdat ik niet vertrok van de rol die de overheid in de samenleving zou moeten spelen.

 

Nu heb ik het afgelopen jaar geleerd om niet te snel onder de indruk te zijn van een artikel in de pers. En ik ben ook al niet van de kook als een liberale krant mij zegt wat de zuivere socialistische leer zou moeten zijn. Maar als er gedurende een jaar gelijkaardige commentaren komen van binnen en buiten de partij, begint de twijfel stilaan te knagen.

Tot mijn genoegen kreeg ik onlangs opnieuw een tekst van Hendrik De Man onder ogen, een tekst uit een onverdachte periode. En wat las ik? “Het socialisme is een streven naar een maatschappelijke orde waarin iedereen gelijke rechten heeft”. Ook De Man vond, toen, de doelstellingen van het socialisme belangrijker dan de middelen.

 

D e vraag die we ons moeten stellen is dan ook: wat wilden sociaal-democraten vroeger en wat willen sociaal-democraten vandaag realiseren? Of om te beginnen: waarom waren mensen de vorige eeuwen zo gek om hun leven lettererlijk op het spel te zetten voor ons gedachtegoed? Ik denk dat het antwoord dicht in de buurt komt van mijn definitie van het socialisme: omdat die mensen ook toen gedreven werden door hetzelfde socialistische ideaal. Omdat ook zij vertrokken van de eenvoudige maar alomvattende basisidee dat iedere mens evenveel waard is, ongeacht zijn afkomst.

Toen waren en vandaag zijn sociaal-democraten verontwaardigd. Verontwaardigd omdat de ene mens talloos minder kansen krijgt dan de andere. De kansen die iemand krijgt, hangen grotendeels af van het sociaal milieu waarin hij geboren is. Is het een meisje, is het een jongen? Is het in Togo of Monaco, in Sint-Martens-Latem of in een achterbuurt. Zijn vader of moeder advocaat of werkloos? Is het kind blank of zwart? Die ongelijkheid willen wij niet aanvaarden. Vroeger niet, vandaag niet. Sociaal-democraten zijn verontwaardigd omdat er iets, of zelfs heel veel, niet juist is in deze wereld.

Met andere woorden: de beweegreden is vandaag dezelfde als twintig, vijftig of honderd jaar geleden. Het is niet de motivatie die veranderd is. Het is de wereld die is geëvolueerd. Vroeger was de wereld akelig eenvoudig. Er was het kapitaal aan de ene kant, de arbeid aan de andere kant. Er waren hoge heren en kleine lui, bazen en knechten. Er waren burgers en er was het proletariaat. Iedereen zag de schrijnende ongelijkheden. Ze vormden een onderdeel van het dagelijks leven.

Honderd jaar geleden kon een socialistische partij niet anders dan een arbeiderspartij zijn. Wie opkwam voor gelijke kansen, kwam op voor de kleine man en dus voor de arbeiders. De arbeiders vormden het grootste deel van de bevolking, maar ze werden uitgebuit en miskend. De wereld zat, ik zei het al, eenvoudig in elkaar.

Vandaag liggen de kaarten moeilijker. De maatschappij is niet langer te vatten in een eenvoudige tweedeling “arbeid versus kapitaal” of “patroons versus werkvolk”. In een complexe maatschappij vertrekt een moderne progressieve partij niet van één doelgroep van arbeiders, ambtenaren, bedienden en gepensioneerden. Ze vertrekt van wat ze wil realiseren. Als we dat doen, bereiken we bovenop onze klassieke achterban weer nieuwe mensen. Want waarom zou een kaderlid, een zelfstandige of een moderne ondernemer per definitie afkerig zijn van onze strijd tegen sociale ongelijkheid?

Alleen ogenschijnlijk is de sociale ongelijkheid de wereld uit. De grote, meest zichtbare en eenvoudige tweedeling van vandaag is die van de ongelijkheid tussen het rijke Noorden en het

arme Zuiden. U kent de beelden van de overdadige, soms decadente welvaart van een minderheid. U kent ook de beelden van de vreselijke ellende in de arme landen. De globalisering biedt ongeziene kansen voor de wereld, maar de kansen zijn niet voor iedereen gelijk. Erger nog. De jongste dertig jaar werden de arme landen armer, en de rijke rijker.

 

W e moeten als sociaal-democraten meer waardering opbrengen voor het vrijwilligerswerk. We maakten en maken er ons te gemakkelijk van af door alle vrijwilligerswerk af te doen als ouderwets, paternalistisch en caritatief. Maar waarom zou dat zo moeten zijn? Is een groot deel van het succes van een vakbond of een partij ook niet het werk van vrijwilligers? Waarom zouden vrijwilligers in de welzijnssector geen waardevolle aanvulling vormen op wat de overheid doet? Of vinden we echt dat de overheid het vandaag overal en altijd zo goed doet? Het is in ieder geval bekend dat nieuwe behoeften in veel gevallen eerst door het vrijwilligerswerk worden opgemerkt en opgevangen.

Ook in sommige dossiers van de sociale zekerheid hebben we ons beperkt tot het verdedigen van wat bestond. Ook vakbonden en ziekenfondsen waren in dat bedje ziek. Lange tijd was het ook in progressieve milieus bon ton om minachtend te doen over deze grote organisaties. Ze behoorden tot een verfoeide zuil, ze waren gesloten, ze waren veelal niet mee met hun tijd. Dat was niet eens onjuist.

Vandaag pleit ik voor een bevoorrechte maar niet exclusieve relatie met onze vakbond en ons ziekenfonds. Ook van hen mogen we verwachten dat ze vertrekken van sociaal-democratische uitgangspunten en de strijd tegen de sociale ongelijkheid vooropstellen. Het ziekenfonds moet met de bijkomende verzekering sociale en niet alleen mercantiele doeleinden nastreven. De vakbond moet de sociale onrechtvaardigheid zien in het ongelijke statuut van arbeiders en bedienden.

In die zin vind ik de denkoefening die we nu durven te maken, erg interessant: hoe kunnen we de middelen van de sociale zekerheid gebruiken om mensen meer kansen te geven in plaats van ze schadeloos te stellen voor de gemiste kansen.

Tegenover kansen staan verantwoordelijkheden. Een opleidingsplicht voor werklozen mag in tijden van hoogconjunctuur voor sociaal-democraten geen taboe meer zijn. Op voorwaarde tenminste dat dit niet tot een dubbele frustratie leidt. Een eerste frustratie omwille van de verplichting. Een tweede frustratie omdat wie de opleiding heeft gevolgd, toch geen job kan vinden.

In dezelfde zin moet een verplichte cursus Nederlands voor nieuwkomers, voor sociaal-democraten veeleer een evidentie zijn dan een taboe. Hoe kunnen we mensen die onze taal niet spreken, gelijke kansen bieden? Ook deze verplichting heeft gevolgen: het cursusaanbod moet voldoende zijn en we moeten de discriminatie van nieuwkomers blijven bestrijden.

Geen partij in Vlaanderen is zoveel met het geloof bezig als de SP. Niet omdat we zo gelovig zijn. Dat niet. Wel omdat we denken dat wie geen lid is van de SP en godbetert ook nog christelijk is, zijn godsdienst op dezelfde manier beleeft als een halve eeuw geleden. Ik was bijzonder gecharmeerd door de open brief waarin de christelijke jeugdbewegingen schreven dat ook de paus iets van hen kan leren. Misschien kunnen wij als partij ook iets van deze openheid opsteken.

Het is niet belangrijk vanuit welke levensbeschouwelijke overtuiging of achtergrond iemand aansluit bij het sociaal-democratische gedachtegoed. Iedereen die wil opkomen tegen sociale ongelijkheid zou één van ons moeten zijn. Elke Organisatie die ijvert voor grotere rechtvaardigheid en solidariteit moet een bevriende organisatie zijn. Los van de levensbeschouwelijke achtergrond.

Ik was onder de indruk van de manier waarop de populaire Portugese premier Antonio Guttierez vorig jaar in Brussel de vergadering van de socialistische Internationale leidde. Als Vlaamse socialist verwonderde het me dat hij praktiserend katholiek is. Maar waarom eigenlijk? Waarom zou ook in Vlaanderen een sociaal democratische partij geen praktiserende eerste minister kunnen leveren?

Het afgelopen jaar heb ik het in en buiten de SP dikwijls over de toekomst van de partij gehad. Veel van wat ik in deze brief heb gebundeld, kwam daar ter sprake. Een van de meest weerkerende opmerkingen in de gesprekken was: ‘Is uw streven naar gelijke kansen dan zo uniek voor de SP?”. Zijn de andere politieke partijen dan niet voor gelijke kansen en grotere sociale gelijkheid?

Het is tekenend voor de situatie van de SP dat deze vragen moeten worden gesteld. We zijn immers de enige partij die is geboren uit verontwaardiging over de sociale ongelijkheid en de onrechtvaardigheid van een samenleving die niet iedereen gelijke kansen biedt. Geen enkele andere partij kan dat zeggen. Dat we dit in de loop der jaren vergeten zijn, is betreurenswaardig. Dat anderen het vervolgens ook vergeten zijn, is niet hun, maar uitsluitend onze verantwoordelijkheid. We kunnen uit deze vaak gestelde vraag nog een ander besluit trekken: er zitten in andere partijen en bewegingen nogal wat mensen die onze basiswaarden delen, maar zich niet in onze partij herkennen.

Toen ik de overstap maakte naar de politiek, waarschuwden velen mij. Ik zou in het meest competitieve van alle vakken terechtkomen. En inderdaad, ik heb het voorbije jaar vastgesteld dat politici veel energie steken in het vliegen afvangen van concurrenten. En hoe dichter politici bij elkaar staan, hoe groter die drang. Het baart me zorgen dat we er zo moeilijk in slagen om over de partijgrenzen heen de krachten te bundelen. Hoeveel meer zouden we niet kunnen realiseren als we de handen in mekaar zouden slaan in plaats van mekaar voortdurend stokken in de wielen te steken?

Politici hebben het moeilijk om de partijgrenzen te overstijgen. Ze hebben het ook moeilijk om samen te werken met wie niet partijpolitiek is gebonden. Actiegroepen worden te weinig als bondgenoten en te veel als tegenstanders beschouwd. Maar waarom zouden we niet samen denken hoe we beter kunnen samenwerken?

Wellicht bent u het eens met een deel van mijn verhaal. En wellicht vindt u dat er nog te veel blinde vlekken zijn. U heeft gelijk. De zorg voor een gezond leefmilieu en een leefbare omgeving in alle delen van de wereld moet voor sociaal-democraten een prioritair strijdpunt zijn, maar kon ik hier onvoldoende behandelen. Het is maar één van de blinde vlekken in deze brief. Ik wil het nog even over een andere hebben.

Door alles te herleiden tot ongelijkheid en verdeling gaan we voorbij aan w er moet worden verdeeld. Gelijke kansen in het onderwijs gaan voorbij aan de kwaliteit van het onderwijs. Gelijke kansen op gezondheid gaan voorbij aan de kwaliteit van de gezondheidszorg, Gelijke politieke participatie zegt nog niets over de kwaliteit van die participatie. Gelijke kansen op mobiliteit zeggen niets over de vraag waar we welke mobiliteit wensen. Het is maar het begin van een lijst die erg lang zou kunnen worden.

Ongetwijfeld hebt u over dit verhaal uw bedenkingen. Mogelijk hebt u vanuit uw achtergrond en ervaring over sommige aspecten dieper nagedacht dan ikzelf. Ik heb de wijsheid niet in pacht en deze brief is geen uitnodiging om het over alles met me eens te zijn. Liever niet. Laat deze brief een uitnodiging zijn voor een boeiende discussie over wat ons bindt en scheidt. Met als uitgangspunt dat wat altijd de drijfveer moet zijn voor sociaal-democraten: oprechte verontwaardiging over alle vormen van sociale ongelijkheid. Aarzel dus niet, maar reageer, via onze website, of schrijf me gewoon.

 

Met vriendelijke groeten,

 

PatrickJanssens

 

N.B. Deze brief geeft mijn mening weer, en is geen bundeling van officiële partijstandpunten.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar boven…