TROMMELKORPS

 

 

1 MEI VIERING 2006  BEDANKING

 

TOESPRAAK VAN BERT VAN HOORICK VOOR RODE VALKEN

 

ONTVANGST ONTHAALCENTRUM KEIZERSHALLEN T.G.V. 30-JARIG BESTAAN 30 NOVEMBER 1991

 

RODE VALKEN IN 1948

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RODE VALKEN IN 1948

Deze week ontving ik vanuit Lede een mooie handgeschreven brief vanwege de nu 80 jarige Yvonne Maesschalck, nav het 1 mei optreden
van het trommelkorps in Gent.
Ik laat jullie even mee wegdromen in de tijd.

Beste Patrick,
Ik had het graag met iemand eens gehad over nog een bijkomende dimensie en wel in de geest van "In memoriam Richard Amant".
Hij was het die ons de rode liederenkrans aanleerde die de socialistische jeugd van weleer ten gehore bracht op meiavond 1948, op een
podium rond een grote meiboom op de grote markt met veel volk.
Lang was de liederenkrans die de lange strijd van de socialisten bezong: 5 uur slaat de klok, het meervoudig stemrecht moet van kant,
8 uur geen langer arbeidsduur, enz.
De naoorlogse jeugd droeg geen blauw hemd, noch een rode das, maar we zongen des te meer, des te harder.
Onze roots zitten nog altijd, heb je al geraden, in Lichtaart waar we de onvergetelijke pinksterkampen, rode valken-republieken, studieweken
organiseerden. De herinneringen blijven en ze hebben een blijvende stempel gedrukt op ons leven, ze worden nooit uitgewist (in deze liefde
wil ik leven en sterven).
Terwijl het trommelkorps met 1 mei voorbijstapte, even slagvaardig als tuchtvol, had ik een droom. Ik zag de kleurrijke horde opnieuw op het
podium staan zingen. En ergens in de verte stond iemand met en tekst in de ene hand en met de andere hand de maat te slaan.
Geen wonder dat onze eigen Albertine (dochter van Richard Amant) het meest overtuigend de internationale meezong.
Ik zal nu maar ophouden met mijn visioenen en u groeten,
Yvonne Maesschalck
Br. De Saeeleerstraat 34 1C Lede

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKVV TROMMELKORPS

ONTVANGST ONTHAALCENTRUM KEIZERSHALLEN T.G.V. 30-JARIG BESTAAN
30 NOVEMBER 1991

 

 

De oprichting van het Aalsters socialistisch jeugd trommel- en klaroenkorps onder impuls van toenmalig schepen en volksvertegenwoordiger Bert Van Hoorick, is ontegensprekelijk verbonden met en gegroeid uit de socialistische jeugdbeweging van de Rode Valken, een beweging die na de Eerste Wereldoorlog in Oostenrijk ontstond en vlug uitbreiding nam, eerst naar Duitsland en Tsjecho-Slowakije, later naar Nederland, België en andere landen.

 

Het embryo werd gelegd n.a.v. een verhaal over een groep rode padvinders in hun tijdschrift voor arbeiders en boerenkinderen, waarbij de vlucht van 2 valken beschreven werd.

Voortaan noemde de groep zich Rode Valken verwijzend naar de vrijheid van de valk en het rood van de socialisten uit de arbeiderswijken waartoe ook zij behoorden.

Als ik mijzelf als voorbeeld neem dan kan ik met volle overtuiging zeggen dat ik dankzij dezelfde jeugdbeweging, waarin ik in familieverband bijna spontaan ben opgegroeid, vertrouwd ben geraakt met de socialistische beweging.

Op die manier heb ik, naast een maatschappelijk bewustzijn, ook langzaam maar zeker een politiek bewustzijn kunnen ontwikkelen om uiteindelijk de stap naar de actieve politiek te zetten, eerst bij de jongsocialisten en het partijbestuur, daarna in de gemeenteraad en nu in het schepencollege.

 

Ik denk dan ook dat ik de Rode Valken-vorming, de RRode Valken-wet en ons ideaal voor de rest van mijn dagen zal meedragen en blijven toepassen, ook in de politiek.

En wees ervan overtuigd, dankzij deze meegekregen rode basis maak ik al eens het verschil met andere politiekers, zelfs in eigen midden.

Ik ben hierover fier en dank hiervoor mijn vroegere "leiders" en "leidsters".

 

Ik denk dat het goed is hier nog even onze Rode Valken-wet in herinnering te brengen :

 

Wij Rode Valken voelen ons deel van de strijdende arbeidersklasse

Wij Rode Valken willen goede vrienden van elkander zijn

Wij Rode Valken willen anderen helpen waar wij kunnen

Wij Rode Valken hebben eerbied voor iedere eerlijke overtuiging, ook wanneer zij de onze niet is

Wij Rode Valken streven naar waarheid, het gegeven woord is heilig, wij willen nauwgezet en trouw onze plichten vervullen

Wij Rode Valken streven naar soberheid en eenvoud (wij gebruiken geen alcohol of tabak)

Wij Rode Valken komen moedig voor onze mening uit, wij praten niet achter andermans rug

Wij Rode Valken zijn vrienden en beschermers van de natuur

Wij Rode Valken willen goede pioniers worden

Wij Rode Valken zijn moedig en onbevreesd

 

Beste vrienden,

 

Ik heb deze gedragscode nooit als dwingend of dirigistisch, van bovenaf opgelegd, ervaren. Nergens ben ik echter sedertdien een zo duidelijke omschrijving van de in onze middens zoveel gebruikte term "kameraadschap" tegengekomen.

Ik ben er trouwens van overtuigd dat diegenen die zich in onze beweging meer en meer beginnen af te zetten tegen het gebruik van onze aanspreektitel "kameraad" nooit de Rode Valken-wet gekend hebben. Net zoals ik mij verzet tegen de mogelijke omvorming van ons partijsymbool, waarbij de strijdende vuist in de toekomst zou weggelaten worden, blijf ik mij ook verzetten tegen het verdwijnen van de term "kameraad". Geen enkel ander woord kan immers de volledige inhoud weergeven van wat voor ons socialisten "kameraadschap" betekent.

 

Het is niet zonder enige weemoed dat ik terugdenk aan die prachtige tijd van de Pinksterkampen en de grote internationale kampen in onder meer Nederland, Duitsland en Denemarken. Hoe wij onbezorgd met rugzak zingend door veld en bos marcheerden, de kleinsten 3 à 4 jaar oud werden zelfs op de rugzak meegedragen, weet je het nog Prosper en Marc ?

We kenden ze toen nog allemaal van buiten, .... onze strijdliederen .... nooit zal ik de warme gloed van het avontuurlijke kampvuur vergeten, noch de oprechte kameraadschap tussen al die jonge mensen, tot uiting gebracht in het zingen van het vriendschapslied.

 

Het is voor mij, meer dan een mooie herinnering, een bijna zintuiglijke ervaring met een intens warm en goed gevoel van binnenuit. Datzelfde geldt, denk ik, voor velen hier aanwezig.

 

Intussen hebben de jeugdbewegingen zich moeten aanpassen aan de zich wijzigende tijdsomstandigheden. Volksdans, koorzang en kamperen spreken de hedendaagse jeugd niet meer aan. Het accent werd verlegd naar gespecialiseerde jeugdatelier-activiteiten. Nog later kwamen de dancings en lunaparken in de plaats.

 

In de 60-er flower-power jaren werden meerdere socialistische cultuurorganisaties opgericht of heropgericht.

Het was Bert Van Hoorick die er ons toe aanzette om vanuit de jeugdbeweging een trommel- en klaroenkorps op te richten. De fanfare alleen leek hem niet meer voldoende om de vele, soms massale socialistische optochten te begeleiden en kleur bij te zetten. Het was een idee dat onmiddellijk aansprak vooral bij onze jonge mensen die al geruime tijd naar andere activiteiten zochten. De uitbouw van het korps was een nieuwe uitdaging. Een haalbaar streefdoel. Zo gebeurde het dat op een mooie dag in het jaar 1962 het socialistisch jeugd trommel- en klaroenkorps werd opgericht in het volkshuis op de Molendries.

 

In het eerste bestuur zetelde Prosper Van der Schueren als voorzitter en de betreurde Armencia Maro als secretaris, andere leden waren Hilda De Smedt, Jacky Cottijn, Jean Paul Ringoir, Leentje Wauters, Laurent Maesschalck en Maria Van Goethem. Dankzij de goede zorgen van onze vriend Alfons Van Den Steen, trommelleraar van het trommelkorps van Oudegem en klaroenleraar Adolf De Wolf, werd gestart op de koer van het volkshuis op de Varkensmarkt. Met veel inzet en na maandenlange repetities werd het eerste optreden in het volkshuis "bij Leona en Berreken" een groot succes. Het was een mooi gezicht en vooral een mooi (en luid) geluid : onze meisjes en jongens - allen in een eenvormig uniform met blauw hemd en muts, maar ook met rode das en dasring - trommelden en bliezen dat het een ware lust was.

Francois Van Goethem was toen de geknipte man om de gross-caisse te slaan, Leentje Wauters was onze eerste tambour majeur.

Als trommelleraars hebben ook Maria en Laurent Maesschalck grote verdienste. Zij slaagden er zelfs in het virus over te brengen naar de, spijtig genoeg, ondertussen opgeheven trommelkorpsen in Moorsel, Erembodegem, Lede en Bambrugge.
En dan werd Jean-Paul Ringoir leidinggevend. Hij, de huidige voorzitter, is de enige die tot op vandaag de volle dertig jaar ononderbroken actief lid is gebleven van ons trommelkorps. Samen met Monique, zijn echtgenote, is zijn inzet groots geweest.

Zij behoren beiden tot op vandaag tot de harde werkers in onze beweging - ik had bijna gezegd "stille werkers" maar bij nader inzien is dit niet echt van toepassing op hen.

Jean-Paul bedankt en proficiat. Ik hoop dat je vooral daar waar het gaat over de belangenverdediging van de nevenorganisaties, nog lang je bekende kritische rol zult blijven vervullen.

 

Mijn dank en felicitaties ook aan de vroegere stichters en allen die op een of andere wijze hebben meegeholpen aan de bloei en instandhouding van het trommelkorps, zelfs in moeilijke omstandigheden zoals na de brand in het volkshuis. Heel speciaal moet onze dank vandaag ook gaan naar de huidige bestuursploeg waarin naast Jean-Paul en Monique ook Jean-Marie, Jurgen en Chris instaan voor de dagelijkse leiding en trommellessen, verder bijgestaan door Dora, Carine, Patrick, Pascal, Sandra en Lieven.

Ook ere-voorzitter Paul Van De Meerssche verdient onze waardering voor zijn jarenlange inzet.

 

Beste vrienden,

 

Jeugdbewegingen, van welke strekking ook, hebben het vandaag de dag moeilijk. Veel is immers veranderd. De uitwassen van de hedendaagse maatschappij hebben een groot deel van de jeugd in hun greep : de overconsumptie, de VTM-cultuur, sex, drugs, geweld en rassenhaat. Zo bekeken zou men geneigd zijn te zeggen dat de jongeren de jeugdbeweging niet meer nodig hebben en haar eerder beschouwen als een keurslijf. Niets is echter minder waar ! Wij moeten ons hierover bezinnen. Wij moeten onze jeugd opnieuw het rechtvaardigheids-, solidariteits- en vriendschapsprincipe bijbrengen. Wij moeten hen opnieuw een "ideaal" voor ogen houden. Samen met anderen verkondig ik deze stelling reeds lang in partijmiddens.

 

Hopelijk zullen nu na de verkiezingsuitslag de ogen van de partijtop eindelijk open gaan zodat er opnieuw meer aandacht en steun zal komen voor onze jeugdorganisaties, die hoe dan ook de basis en voedingsbodem zijn en blijven van onze beweging.

Kameraden van het trommelkorps, net zoals jullie vroeger strijdvaardig werden ingezet bij verkiezingsoptochten (nu was dit blijkbaar niet nodig), zullen wij in de toekomst nog veel op jullie beroep moeten doen, zeker nu onze actie zich ook zal moeten gaan richten tegen de opkomende fascistische strekkingen.

Ik wil hier dan ook een oproep doen tot alle verantwoordelijken binnen onze beweging om samen met de huidige jeugdverantwoordelijken naast ons trommelkorps ook opnieuw een meer actievere Rode Valken-beweging kansen te geven in Aalst en in ons volkshuis.

 

Kameraden, Bert Van Hoorick besloot in 1984 zijn feestrede naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van SKVV met het citeren van het refrein van de "Rode Valken-mars". Ik wil hier precies hetzelfde doen, omdat zij de essentie blijft van ons gedachtengevoel. "Ja, wij zijn de Rode Valken, wij zijn de arbeidsjeugd, vlaggen en zangen, beiden vertolken onze strijd en vreugd. Wij blijven trouw tezamen, ieder kent zijn plicht. Eens dragen wij de vlaggen hoog in 's vrijheids gouden licht".

 

Nogmaals dank aan alle trommelaars van vroeger en nu, proficiat en lang leve het S.J. Trommelkorps Aalst.

 

 

PATRICK DE SMEDT

Schepen van Jeugd, Sport

en Vrije Tijd

 

 

 

Terug naar boven…

 

 

 

 

  

 

 

 Aalst, 02 mei 2006

 

Beste vrienden, kameraden,

 

1 MEI 2006 zullen we niet vlug vergeten !

 

Onze deelname aan de “Internationale Fanfare” in Gent zorgde dit jaar voor een bijkomende

dimensie. Onze aanwezigheid werd goed opgemerkt en ons optreden was meer dan geslaagd.

De verslaggeving in het VRT journaal had ook veel aandacht voor de Aalsterse trommelaars

en zelfs voor de Aalsterse toeschouwers met het rode sjaaltje om.

Wie zong er trouwens het meest overtuigd “de internationale” mee? Onze eigen Albertine natuurlijk, “a new star is born”!

We waren met velen, hadden een heuse fiere “tambour majoor” meegebracht, onze trommels

kregen een fraai “BertVan Hoorick” vlagje om, we waren allen in uniform met rood sjaaltje en valkenring, we droegen zelfs witte handschoenen, en… we liepen (bijna) in de pas:

links, links,links,links … links.

Nu nog voorzien in het typische blauwrode “klakje” en alles is terug zoals 30 jaar geleden.

Ja, we maakten zelfs sierlijke terugkeerkringen, gingen perfect op één lijn lopen om daarna terug samen op te stappen.

Het was hartverwarmend voor al diegenen die in moeilijke tijden de moed niet opgaven en

“in tegenstroom” (zoals Bert) bleven geloven in het trommelkorps.

De verdienste aan Marc’s inbreng is groot geweest. Wij hopen dat hij nu echt geprikkeld werd

om ons (samen met de vaste lesgevers Tom en Patricia)  geregeld te blijven begeleiden.

Terecht kregen wij felicitaties van onze sympatieke minister Freya en onze nationale partij-

voorzitter Johan Vande Lanotte. Ook onze eigen politiekers Lucette en Michel straalden, zij    zorgen nog voor de beloofde CD (niet vergeten!).

Ook op meiavond en 1 mei brachten wij aan het applaus te horen goed gesmaakte optredens.

Ondanks het druilerige  regenweer hielden wij vol om aan de eindstreep, voor het volkshuis samen met de klaroenen met de “vriendschap” mars te kunnen afronden. Proficiat aan Jurgen, Tom en Gita om op zo’n korte tijd de klaroenen terug een plaats te geven in het korps.

Nu zijn we opnieuw een trommel- en KLAROENkorps!

Yvette glunderde,  Daniella en Monique waren zo fier en Jean Paul pinkte een traantje weg.

Ikzelf wist dat we nu echt geslaagd zijn in de lange reddingsoperatie. Ik ben ervan overtuigd

dat we nu gemakkelijker nieuwe leden zullen werven. We zullen het niet meer moeten vragen,

men zal het ons komen vragen.

Aan alle medewerkers en sympathisanten een dikke proficiat en alle dank.

 

Vriendschap!

Patrick De Smedt,

Voorzitter.

 

PS:  En… iedereen die met de bus meereed kent nu ook beter de betekenis van de Internationale! de betekenis van 1mei is voor een volgende busrit!

 

 

Terug naar boven…